Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/161/10 Rady Gminy Giby

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Giby uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: - 20 877 zł. zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1 
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: - 61 153 zł. i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: - 40 276 zł. zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2 
§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 11 106 729 zł., w tym bieżące - 7 798 719 zł., majątkowe - 3 308 010 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 041 926 zł., w tym bieżące - 7 578 431 zł., majątkowe - 4 463 495 zł.
2. Deficyt budżetu w kwocie 935 197 zł. zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.
3. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 448 308 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek.
§ 3. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 3.
§ 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Giby z dnia 14.04.2010 r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bednarski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/161/10
Rady Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Plan dochodów budżetowych
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/161/10
Rady Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Plan wydatków budżetowych
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/161/10
Rady Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Objaśnienia
Do § 1 ust. 1
1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 20 877 zł
12 952 zł - dotacja na zadania własne w zakresie wyprawki szkolnej dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum
7 925 zł - dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Do § 1 ust. 2
1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 61 153 zł
9 000 zł. - umowa zlecenie z animatorem kultury i sportu pracującym przy boisku "Orlik 2012".
1 700 zł. - zakup szczotek do czyszczenia boiska "Orlik 2012".
2 000 zł. - konserwacja Boiska Orlik 2012
8 000 zł. - usługi związane z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opłata za kolonie letnie dzieci z rodzin patologicznych).
76 zł. - opłata do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności - e-urząd".
500 zł. - usługi związane z poborem podatków lokalnych.
3 000 zł. - wpłata na fundusz celowy Policji w ramach porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Sejnach.
5 000 zł. - usługi związane z promocją Gminy
7925 zł. - wydatki związane na obsługę podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
12 952 zł. - wyprawka szkolna dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
11 000 zł. - opłata za wykonanie projektu inwestycji pn.: "Budowa plaży we wsi Giby"
2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 40 276 zł.
13 700 zł - zakup materiałów w rolnictwie.
8 000 zł - wynagrodzenia bezosobowe związane z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2 576 zł - wynagrodzenia bezosobowe w administracji publicznej.
5 000 zł - usługi pozostałe w administracji publicznej.
11 000 zł - zakup materiałów związanych z dowożeniem uczniów
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/161/10
Rady Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 roku
w zł
L.p. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje Źródła finansowania inwestycji
Rok budżetowy 2010 Dochody własne jst Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 102301B - Pomorze 280 000 280 000 205 000 75 000
2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 102306B - Wiłkokuk - Zelwa 1 560 846 20 150 20 150
3. 801 80195 6050 Budowa hali sportowej w Gibach 4 800 000 500 000 250 000 250 000
4. 801 80101 6050 Budowa kotłowni z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Gibach 789 000 789 000 139 803 155 197 494 000
5. 801 80101 6060 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach 1 160 600 126 600 500 000 125 000 375 000
6. 900 90002 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Giby 2 135821 66 000 1 764 280 8 570 200 000 240 000 1 315 710
7. 921 92109 6050 Remont Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu wraz z utwardzonymi dojazdami i dojściami do budynku 610 065 610 065 46 765 200 000 363 300
8. 630 63095 6050 Budowa plaży we wsi Giby 370 000 11 000 11 000
OGÓŁEM 12 169 432 192 600 4 474 495 681 288 755 197 1 722 300 1 315 710
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe