Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 16/10 Wójta Gminy Giby

z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) oraz Uchwały Nr XXXII/148/09 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2010 r. zarządzam:
§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 6 350 zł. i zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 400 zł. zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 6 204 zł. i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 1 254 zł. zgodnie z tabelą Nr 2 
§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 11 085 852 zł w tym: bieżące - 7 777 842 zł., majątkowe - 3 308 010 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 021 049 zł w tym: bieżące - 7 557 554 zł., majątkowe - 4 463 495 zł.
2. Deficyt budżetu w kwocie 935 197,- zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.
3. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 448 308,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy Giby

Jan Kramnicz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 16/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Plan dochodów
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 16/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Plan wydatków
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 16/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Objaśnienia
do § 1 ust. 1
1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 6 350 zł.
4 950 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1 400 zł - dotacja celowa na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego
2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 400 zł
1 400 zł - dotacja celowa na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego
do § 1 ust. 2
1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 6 204 zł
6 004 zł - wydatki związane z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
200 zł - usługi zdrowotne w gimnazjum
2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 1 254 zł
1 054 zł - wydatki związane z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
200 zł - pozostałe usługi w gimnazjum
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe