Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0151/417/10 Burmistrza Supraśla

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 11 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/354/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok, zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30.811 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 93.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów po zmianach 30.568.193 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 24.476.182 zł,
b) majątkowe w kwocie 6.092.011 zł,
2) Plan wydatków po zmianach 39.129.188 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 21.586.697 zł,
b) majątkowe w kwocie 17.542.491 zł,
§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.560.995 zł są przychody pochodzące z:
1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 6.969.569 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.591.426 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Supraśla

inż. Wiktor Grygiencz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/417/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/417/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

zmiany planu wydatków budżetowych
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe