Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/173/10 Rady Gminy Puńsk

z dnia 12 sierpnia 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Puńsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się nazwę ulicy "Klonowa" dla działek ozanczonych w ewidencji gruntów nr geodezyjnymi 564/4,566/6, 565/2, 565/3 (część), 566/9 (część), 566/11, 566/15 położonych w miejscowości Puńsk zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/173/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe