Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 260/10 Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230), w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1)zwiększeniu planu dochodów o kwotę 25.598 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.598 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 16.904.033 zł,

2)wydatki w kwocie 21.084.225 zł,

3)Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.180.192 zł są przychody pochodzące z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie 3.875.000 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 305.192 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 260/10
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. Z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

51 402,00

0,00

18 218,00

69 620,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

51 402,00

0,00

18 218,00

69 620,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

51 402,00

0,00

18 218,00

69 620,00

bieżące

11 632 275,00

0,00

18 218,00

11 650 493,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

77 522,00

0,00

0,00

77 522,00

majątkowe

majątkowe

3 558 161,00

0,00

0,00

3 558 161,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 305 886,00

0,00

0,00

2 305 886,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21 449,00

0,00

7 380,00

28 829,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

20 451,00

0,00

7 380,00

27 831,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

20 451,00

0,00

7 380,00

27 831,00

bieżące

1 647 999,00

0,00

7 380,00

1 655 379,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

16 878 435,00

0,00

25 598,00

16 904 033,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 383 408,00

0,00

0,00

2 383 408,00

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.218 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.BB.3011-171/2010 z dnia 28.06.2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2010 r. w dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków pochodzących z rezerwy celowej zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.380 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku nr DBŁ.3101-3-4/32/10 z dnia 28.06.2010 r. o zwiększeniu dotacji ustalonej dla Gminy Gródek w dziale 751, rozdziale 75107 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 260/10
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 311 000,00

0,00

1 311 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 310 000,00

0,00

1 310 000,00

60095

Pozostała działalność

1 000,00

0,00

1 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 200,00

0,00

1 200,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 200,00

0,00

1 200,00

Razem:

1 312 200,00

0,00

1 312 200,00

Rodzaj zadania:

Porozumienia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

24 400,00

0,00

24 400,00

85111

Szpitale ogólne

24 400,00

0,00

24 400,00

Razem:

24 400,00

0,00

24 400,00

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 689 800,00

0,00

1 689 800,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

46 750,00

0,00

46 750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

680,00

700,00

1 380,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 300,00

- 700,00

600,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 521 590,00

- 92,00

1 521 498,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

28 875,00

- 92,00

28 783,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

92,00

92,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

58,00

58,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

34,00

34,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

425 282,00

0,00

425 282,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

324 522,00

0,00

324 522,00

4270

Zakup usług remontowych

19 500,00

2 500,00

22 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

- 2 500,00

2 500,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

283 572,00

0,00

283 572,00

85395

Pozostała działalność

283 572,00

0,00

283 572,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

539,00

- 56,00

483,00

4300

Zakup usług pozostałych

109,00

56,00

165,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

507 731,00

18 218,00

525 949,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

131 796,00

18 218,00

150 014,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

18 218,00

18 218,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 067 990,00

0,00

2 067 990,00

92195

Pozostała działalność

1 429 300,00

0,00

1 429 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 800,00

- 800,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 500,00

800,00

7 300,00

926

Kultura fizyczna i sport

273 585,00

0,00

273 585,00

92601

Obiekty sportowe

126 585,00

0,00

126 585,00

4300

Zakup usług pozostałych

39 500,00

- 300,00

39 200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

300,00

300,00

Razem:

18 074 028,00

18 218,00

18 092 246,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

122 550,00

0,00

122 550,00

01095

Pozostała działalność

122 550,00

0,00

122 550,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

253,00

40,00

293,00

4300

Zakup usług pozostałych

342,00

- 39,00

303,00

4430

Różne opłaty i składki

120 148,00

- 1,00

120 147,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21 449,00

7 380,00

28 829,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

20 451,00

7 380,00

27 831,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 380,00

7 380,00

14 760,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 920,00

- 505,00

5 415,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

2 278,00

2 778,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

318,00

818,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 920,00

- 1 091,00

829,00

Razem:

1 647 999,00

7 380,00

1 655 379,00

Wydatki ogółem:

21 058 627,00

25 598,00

21 084 225,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- przesunięcia kwoty 700 zł w rozdziale 75022 dokonano na potrzeby zakupu materiałów do obsługi rady gminy oraz sesji rady gminy,

- przeniesienia kwoty 92 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75056 dokonano w związku z udziałem pracownika w szkoleniu dotyczącym spisu rolnego w 2010 r., a także przygotowywaniem i drukowaniem materiałów do spisu,

- przeniesienia planu wydatków w kwocie 2.500 zł w rozdziale 75412 dokonano w związku z koniecznością naprawy i dokonania remontu dachu w remizie OSP w Gródku,

- przeniesienia kwoty 56 zł w rozdziale 85395 dokonano na potrzebę zakupu usług bankowych i pocztowych związanych z realizacją programu Uczeń na wsi w ramach środków PFRON,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 18.218 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

- przeniesienia kwoty 800 zł w rozdziale 92195 dokonano w związku z uroczystym otwarciem sezonu wakacyjnego dla uczniów Gminy Gródek zorganizowanego przy współpracy z m.in. Policją,

- przeniesienia kwoty 300 zł w rozdziale 92601 dokonano w celu ustalenia planu na koszty podróży służbowych pracownika nadzorującego obiekty sportowo-rekreacyjne nad zalewem,

- zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone w rozdziale 75107 o kwotę o kwotę 7.380 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, natomiast przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków dokonano w celu prawidłowego przygotowania lokali wyborczych oraz obsługi wyborów Prezydenta RP,

- przesunięcia kwoty 40 zł w rozdziale 01095 dokonano w związku z wydatkami związanymi z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe