Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 21/10 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz Uchwały Nr XXXII/174/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w wydatkach budżetowych zadań własnych, zleconych:

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w dochodach budżetowych zadań zleconych:

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 13 954 566 zł.

- po stronie wydatków - 18 730 027 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/10
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2010 rok

1. Rodzaj: Porozumienie z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

49 262,00

12 297,00

61 559,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

49 262,00

12 297,00

61 559,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

12 297,00

12 297,00

Razem:

49 262

12 297

61 559

2. Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

170 000

0,00

170 000

90002

Gospodarka odpadami

170 000,00

0,00

170 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

170 000,00

- 2 000,00

168 000,00

Razem:

170 000

0,00

170 000

3. Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 587

5 196

11 783

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

6 587,00

5 196,00

11 783,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

3 079,00

3 079,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 953,00

1 797,00

6 750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 459,00

- 55,00

1 404,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

375,00

375,00

Razem:

6 587

5 196

6 587

Burmistrz

inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/10
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w dochodach budżetowych na 2010 rok

1. Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 587

5 196

11 783

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

6 587,00

5 196

11 783

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 587,00

5 196

11 783

Razem:

0,00

5 196

11 783

2. Rodzaj: Porozumienie z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

49 262

12 297

61 559

85415

Pomoc materialna dla uczniów

49 262

12 297

61 559

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

49 262

12 297

61 559

Razem:

49 262

12 297

61 559

Burmistrz

inż. Józef Piątek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe