Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/218/10 Rady Gminy Augustów

z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 94, art. 211 i art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 oraz art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać przesunięć w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą nr 1.

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.132 zł,

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.132 zł.

§ 2. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą nr 2;

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 568.266 zł,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 568.266 zł.

§ 3. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 375.351zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem 16.731.184 zł, z tego:

- dochody majątkowe -655.951zł,

- dochody bieżące 16.075.233 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.763.552 zł.

2. plan wydatków ogółem 19.716.020 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 4.341.546 zł,

- wydatki bieżące 15.374.474 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.763.552 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 459.870 zł

§ 5. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.984.836 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 2.222.035 zł,

- zaciąganych pożyczek długoterminowych w kwocie 344.316 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 418.485zł .

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.412.934 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 428.098 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załącznikiem nr 3 oraz prognozę kwoty długu i spłaty zadłużenia na 2010 rok i lata następne - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 600.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.222.035 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 344.316 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty, w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 375.351zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §8 pkt 1 i pkt 2 niniejszej Uchwały.

§ 12. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Polakowski

Załącznik Nr Tabela 1 do Uchwały Nr XXIV/218/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 7 czerwca 2010 r.
ZalacznikTabela 1.doc

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Załącznik Nr Tabela 2 do Uchwały Nr XXIV/218/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 7 czerwca 2010 r.
ZalacznikTabela 2.doc

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/218/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2013

Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr XXIV/218/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik1 A.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/218/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/218/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 3 A do Uchwały Nr XXIV/218/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik3 A.doc

Prognoza kwoty długu i spłaty zadłużenia na 2010 rok i lata następne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/218/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/218/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 7 czerwca 2010 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

I. Zmiany w planie dochodów, jak również zmiany w planie wydatków na kwotę 56.132zł związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. Zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z 8 na 7 w stosunku do środków pozyskanych z Unii Europejskiej przy realizacji programów:

- "Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori" ( kwota 15.778zł) oraz

- "Świetlice środowiskowe domy równych szans" (kwota 40.354zł). Zmiany dotyczą działu 854.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Przesunięcia wydatków dotyczą:

a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- zakup pompy na przepompownię wody w Białobrzegach - 6.000 zł,

- opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju Rzeki Rospudy - 20.000zł oraz

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmieniono czwartą cyfrę w paragrafie wydatków z 8 na 7 dla zadania "Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo" (kwota 344.316 zł)

b) w dziale 600 - Transport i łączność przesunięto środki na wydatki bieżące w zakresie remontów i utrzymania dróg - 90.000 zł

c) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 2.000 zł środki na "Rozbudowę budynku po byłej SP w Jeziorkach"

d) w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono o 13zł środki na dotację dla Województwa Podlaskiego na zadanie "Pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz"

e) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP w łącznej kwocie 3.335zł

f) w dziale 801 - Oświata i wychowanie przesuwa się środki na:

- stypendia za wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych (4.400zł) i gimnazjów (2.600zł),

- badania lekarskie nauczycieli w SP w Żarnowie - 870 zł,

- remont Gimnazjum w Janówce -25.000zł

- zakup traktora - kosiarki do Gimnazjum w Janówce - 8.900zł

g) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na budowę w Żarnowie Drugim pomnika poświeconego pamięci 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej - 4.700zł.

2. Zwiększenie wydatków dotyczy działu 757 - Obsługa długu publicznego - kwota 375.351zł związana jest z poręczeniem kredytu, o który ubiega się Gminny Ośrodek Kultury. Kredyt zaciągany będzie na pokrycie środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów", które realizowane jest w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". GOK zaciąga kredyt na okres od 20.06 -do 31.12.2010r. Uaktualniono załączniki dotyczące zadań inwestycyjnych i limitów na wieloletnie wydatki inwestycyjne, wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz o dotacjach udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych . W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o 375.351zł do kwoty 2.984.836 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów - 2.222.035.zł, pożyczek - 344.316zł oraz wolnych środków - 418.485zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe