Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII\\127\\10 Rady Gminy Rudka

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 145, Nr 40 poz. 230), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zmiany w planie dochodów - tabela

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 166 946,00

0,00

500,00

1 167 446,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

510,00

0,00

500,00

1 010,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

500,00

0,00

500,00

1 000,00

758

Różne rozliczenia

2 974 021,00

0,00

109 000,00

3 083 021,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 672 161,00

0,00

107 000,00

1 779 161,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 672 161,00

0,00

107 000,00

1 779 161,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

6 000,00

0,00

2 000,00

8 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0920

Pozostałe odsetki

6 000,00

0,00

2 000,00

8 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

53 202,00

0,00

10 685,00

63 887,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

53 202,00

0,00

10 685,00

63 887,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

53 202,00

0,00

10 685,00

63 887,00

bieżące

razem:

5 165 803,00

0,00

120 185,00

5 285 988,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

750

Administracja publiczna

24 500,00

0,00

4 158,00

28 658,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

24 500,00

0,00

4 158,00

28 658,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

24 500,00

0,00

4 158,00

28 658,00

majątkowe

razem:

2 394 183,00

0,00

4 158,00

2 398 341,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 369 683,00

0,00

0,00

2 369 683,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

0,00

84 243,00

84 243,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostała działalność

0,00

0,00

84 243,00

84 243,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

84 243,00

84 243,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

354,00

0,00

7 645,00

7 999,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

0,00

7 645,00

7 645,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

7 645,00

7 645,00

bieżące

razem:

680 354,00

0,00

91 888,00

772 242,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

8 240 340,00

0,00

216 231,00

8 456 571,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 369 683,00

0,00

0,00

2 369 683,00

§ 2. Określa się następujące zmiany w planie wydatków - tabela


§ 3. 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 8.456.571 zł, z tego : - bieżące w wysokości 6.058.230 zł, - majątkowe w wysokości 2.398.341 zł, zgodnie z zapisami § 1 Uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 10.010.607 zł, z tego : - bieżące w wysokości 6.064.137 zł, - majątkowe w wysokości 3.946.470 zł, zgodnie z zapisami § 2 Uchwały.

§ 7. Objaśnienia o dokonanych zamianach opisano w załączniku nr 3.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII\\127\\10
Rady Gminy Rudka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII\\127\\10
Rady Gminy Rudka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII\\127\\10
Rady Gminy Rudka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dotacje


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII\\127\\10
Rady Gminy Rudka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2010 rok dokonano wprowadzając:

1) Dokonano zmian w załącznikach Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 oraz Zadaniach inwestycyjnych w 2010 roku polegających na : - wprowadzeniu nowego zadania pod nazwą " Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki" okres realizacji w latach 2010 - 2011, o łącznej wartości zadania 746.623 zł. W 2010 roku wydatki w kwocie 20.000 zł - zaplanowano środki na zakup nowego komputera w kwocie 5.000 zł.

2) Dokonano przeniesień wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami oraz zwiększono plan dochodów o wzrost wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

3) W dziale 751 rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono dotację celową w kwocie 7.645 zł. przeznaczoną na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP .

4) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 wprowadzono dotację celową w kwocie 84.243 zł. związaną z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.

5) Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 107.000 zł. przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

6) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 wprowadzono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r.- "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe