Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/212/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 27 lipca 2010r.

w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu w Nowogrodzie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz,146) oraz art. 5 ust. 5 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572, Nr 273, póz. 2703 i Nr 281, póz. 2781, z 2005r. Nr 17, póz. 141, Nr 94, póz. 788, Nr 122, póz. 1020, Nr 131, póz. 1091, Nr 167, póz. 1400 i Nr 249, póz. 2104, z 2006r. Nr 144, póz. 1043, Nr 208, póz. 1532 i Nr 227, póz. 1658, z 2007r. Nr 42, póz. 273, Nr 80, póz. 542, Nr 115, póz. 791, Nr 120, póz. 818 i Nr 181, póz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 145 poz. 917, Nr 238 poz. 1618, Dz.U. z 2009r. Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, Dz.U. z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 55 poz. 320) uchwala się, co następuje:

§ 1. Za świadczenia Przedszkola w Nowogrodzie wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17.), ustala się opłatę miesięczną za pobyt jednego dziecka w Przedszkolu w Nowogrodzie w wysokości 70 złotych (słownie: siedemdziesiąt złotych).

§ 2. 1. Opłaty za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowogród, które nie mieszczą się w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,realizowanej w wymiarze 5 godzin dziennie, obejmują opłatę za zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez przedszkole, a wykraczające poza zakres zajęć określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, do których zalicza się w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

3) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci,

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

5) zabawy tematyczne , wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystającego ze świadczeń przedszkola jedynie w pięciogodzinnym wymiarze ustalonym dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, określonych w ust.1.

§ 3. Opłata wymieniona w § 1 nie obejmuje kosztów żywienia lub zajęć dodatkowych ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców.

§ 4.

1. Opłatę wnosi się miesięcznie do dnia 15 danego miesiąca.

2. Zasady przyjmowania i zwrotu opłat ustala Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

§ 5. Środki finansowe pochodzące z opłat, o których mowa w § 1 stanowią dochody i wydatki budżetu gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/104/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 25 sierpnia 2008r w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu w Nowogrodzie (Dz.U.Woj.Podlaskiego z 2008 r. Nr 219 poz.2240).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe