Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/258/10 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 6 sierpnia 2010r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Sokólskiego Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na obszarze Gminy Suchowola, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, o których mowa w § 1, następuje ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący Rady

inż. Radosław Tadeusz Wirkowski
Załącznik do Uchwały Nr XLII/258/10
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
WYKAZ DRÓG
Lp. OBRĘB NR
DZIAŁKI
POWIERZCHNIA M2 PRZEBIEG DROGI DŁUGOŚĆ
m
SZEROKOŚĆ
m
UWAGI
1. Trzyrzecze 200
cz. 237/6
197
7200 od drogi powiatowej nr1335 B do granicy obrębu Skindzierz 860 10-16
5
zmienna szerokość drogi.
2. Trzyrzecze 61 4400 od drogi gminnej nr 103496 B do drogi krajowej nr 8 930 4i5 odcinekdługości 250 m szerokości 4 m
3. Trzyrzecze
Chodorówka Nowa
488
449
349
15300
3800
od drogi powiatowej nr 1335 B do drogi gminnej nr103501 B 1720
500
10
10i7
droga numer 449 od gruntów wsi Skindzierz
4. Trzyrzecze
Chodorówka Nowa
396
316
13200
24700
od gruntów obrębu Skindzierz do drogi gminnej nr 103501 B 1320
2430
10
10
od punktu numer 276 droga szerokość 10 m
5. Chodorówka Nowa 248 3400 od drogi gminnej nr 103496 B do drogi krajowej nr 8 790 5
6. Chodorówka Nowa 234
602
12500 od drogi gminnej nr 103496 B do drogi nr 349 1240 10
7. Chodorówka Nowa 513
447
21100 od gruntów obrębu Trzyrzecze do rzeki Brzozówka ( droga nr 315) 2510 10i7 od punktu nr 329
8. Poświętne
Chodorówka Nowa
31cz. 9
372
12600
3300
od drogi krajowej nr 8 do drogi nr 349 ( punkt nr 278 ) 1520
330
6 , 7i10
10
pow. działki ok. 600 m2
9. Poświętne 43
53
5400 od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej nr 103468 B 930 6i5
10. Krzywa 80, 41 14300 od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej obrębu Suchowola- droga nr 2197 1300 12i7
11. Krzywa 106 6300 od drogi krajowej nr 8 do działki nr 142 850 9i6
12. Krzywa
Chodorówka Nowa
141
650
5100
3900
od drogi gminnej nr 103504 B do drogi gminnej nr 103468 B 1420 6
7
przedłużenie drogi gminnej nr 103504 B
13. ChodorówkaNowa 257 8500 od drogi powiatowej nr 1334 B do drogi gminnej nr 103468 B 1060 8
14. Chodorówka Stara 6 7100 od drogi powiatowej nr 1334 B do drogi gminnej nr 103468 B 1210 6
15. Chodorówka Stara 238 10700 od drogi powiatowej nr 1326 B do działki nr 254 przy granicy Nowe Stojło 1530 5i7
16. Trzyrzecze cz. 11, 13
515
8400 od drogi gminnej nr 103486 B do granicy obrębu Chodorówka Nowa- Kolonia 1450 5
16a Chodorówka Stara 2 1400 Od drogi gminnej nr 103468 B do drogi gminnej nr 103468 B 170 9 połączenie drogi gminnej
17. Chodorówka Stara i Chodorówka Nowa 58, część 88/4, 86, 88/3 i 649 7150
900
od drogi powiatowej nr 1334 B do drogi gminnej nr 103467 B 1330 6i9 Chodorówka Nowa część 649 pod drogą gminną
18. Chodorówka Stara 229 11400 od drogi powiatowej nr1326 B do drogi dojazdowej nr 250 1260 9
19. Krzywa
Suchowola
26
2482
11000
12000
od drogi gminnej nr 103501 B do drogi dojazdowej nr 2440 2960 10
6,5
część dz. nr 26 o pow. 0,65 ha stanowi dr gmin.
nr 103504 B
20. Chodorówka Stara 184
część 182
10000 od drogi gminnej nr 103467 B do drogi gminnej nr 103467 B 1020 9 połączenie drogi gminnejDryga - Chodorówka Stara
21. Dryga 254 6100 od drogi powiatowej nr 1326 B do drogi przy granicy z Chodorówką Starą 720 z rowem o powierzchni 0,04ha
22. Dryga 140 10600 od drogi gminnej nr 103466 B do drogi gminnej nr 103505 B 1260 8
23. Piątak - Tablewo 14 i 13 11100 od drogi powiatowej nr 1333 B do działki nr 1 przy gruntach obrębu 1430 8i6 granica obrębu z gruntami wsi Wólka
24. Olszanka
Morgi
17
139
6600
1300
od drogi powiatowej nr 1332 B do drogi gminnej nr 103476 B 1440 6i4
25. Czerwonka
Morgi
585
część 136
37100
1600
od drogi powiatowej nr 1337 B do drogi gminnej nr 103476 B 2420 18
26. Czerwonka 67 26500 od drogi powiatowej nr 2337 B do gruntów obrębu Jałówka 1540 18
27. Czerwonka 267 11300 od drogi powiatowej nr 1336 B do drogi powiatowej nr 1337 B 1260 9
28. Czerwonka 356
469
427
16600 od drogi powiatowej nr 1336 B do granicy obrębu Brukowo 1830 9
29. Czerwonka 573 4100 od drogi powiatowej nr 1337 B do drogi gminnej działka nr 585 680 6
30. Kopciówka część 264
261
283
15800 od drogi powiatowej nr 1332 B do drogi powiatowej nr 1321 B 2460 6 i 4
31. Olszanka
Morgi
25
140
5300
1200
od drogi powiatowej nr 1332 B do drogi gminnej
nr 103476 B
1200 7 , 6
4
32. Dubasiewskie Kolonie
Wólka
część 106 i 109
53
8200
9500
od drogi powiatowej nr 1326 B do drogi powiatowej nr 1332 3140 5
9
33. Dubasiewskie Kolonie 3 3500 od drogi powiatowej nr 1332 B do granicy obrębu
( gruntyO Z L P )
460 8
34. Okopy 184, 186 8200 od drogi powiatowej nr 1338 B do drogi powiatowej nr 1338 1180 9 , 7 , 9
35. Okopy 167 i 165/2 9200 od drogi powiatowej nr 1338 Bdo drogi pojazdowej nr 167/1 1230 6 , 9 , 7
36. Okopy
Suchowola
182,183
1658
4300
17400
od drogi powiatowej nr 1338 B do drogi gminnej nr 103444 B 2570 7i9
37. Sucha Góra 78 5800 od drogi powiatowej nr 1321 B do granicy obrębu Zielona Gaj 480 12
38. Sucha Góra 72,71 6700 od drogi powiatowej nr 1321 B do drogi gminnej nr 103464 B 1160 6 i 5
39. Połomin
Kopciówka
Olszanka
177
269
195
2100
2600
od drogi powiatowej nr 1321 B do drogi powiatowej nr 1332 B 1040 8 i 12
40. Połomin
Połomin- Kolonia
178
179, część 174
6500
5300
od drogi powiatowej nr 1321 B do drogi gminnej nr 103462 B 1070 10
12 i 6
41. Pokośno 443 3300 od drogi gminnej 13473 B do granicy obrębu Pięciowłóki 550 6
42. Wólka 100, 235 część12 15300 od drogi powiatowej nr 1332 B do granicy obrębu Wólka 2270 7 i 5 działka nr 244 przy granicy obrębu
43. Bachmackie Kolonie 2 5800 od drogi powiatowej nr 1321 B do granicy obrębu Jałówka 970 6
44. Bachmackie Kolonie 29
część74
11400 od drogi powiatowej nr 1321 B do granicy obrębu Jałówka 1940 6 część działki nr 74 o powierzchni 0,28 ha grunty wsi Sławno
45. Bachmackie Kolonie 108 7100 od drogi gminnej nr 103461 B do granicy obrębu Sławno 1190 6 grunty PGLNad. Kumiałka
46. Pokośno 451 8800 od drogi powiatowej nr 1336 B do drogi gminnej nr 103465 B 1660 6
47. Pokośno 456
część 457
10500 od drogi powiatowej nr 1336 B do drogi gminnej nr 103478 B 1750 6 część działki nr 457 o powierzchni 0,44 ha
48. Pokośno 454 9200 od drogi powiatowej nr 1336 B do granicy obrębu Jałówka 1710 6 i 3 na odcinku długości 320 m szerokości3 m
49. Pokośno 440 6000 od drogi powiatowej nr 1336 B do drogi gminnej nr 103482 B 1000 6
50. Pokośno 446 6900 od drogi gminnej nr 103465 B do drogi gminnej nr 103473 B 1150 6 przedłużenie drogi gminnej nr 103465 B
51. Podgrodzisk
Kiersnówka
78
527,533
5100
5400
od drogi powiatowej nr 1336 B do drogi powiatowej nr 1340 B 1300 9
52. Kiersnówka 510/2 9000 od drogi powiatowej nr 1342 B do drogi powiatowej nr 1340 B 1070 8 i 6
53. Kiersnówka 499 17000 od drogi dojazdowej 510/2 do granicy obrębu Ostrówek 1810 9 od punktu nr 105 do punktu granicznego nr 22/11
54. Chmielniki
Kiersnówka
323
506
10400
2800
od drogi powiatowej nr 1343 B do drogi powiatowej nr 1340 B 1340 12 i 4
55. Chmielówka 159,157 10500 od drogi powiatowej nr 1343 B do granicy obrębu Chmielniki 1750 5 i 6 w kierunku wsi Domuraty
56. Chmielówka 153,155 11200 od drogi dojazdowejnr 152do drogi powiatowej nr 1343 B 1680 6 i 5
57. Kiersnówka 500/1 9000 od drogi dojazdowej nr 499 do granicy obrębu Ostrówek 1050 9 rozwidlenie drogi nr 499
58. Leszczany
Kiersnówka
80
524,422
5800 od drogi wojewódzkiej nr 670 do drogi gminnej nr 103481 B 1730 9 i 4
59. Leszczany 85 5100 od drogi gminnej nr 103479 B do drogi gminnej nr 103482 B 570 9
60. Leśniki 62,61 9300 od drogi gminnej nr 103459 B do drogi wojewódzkiej nr 670 1050 9
61. Grodzisk 86 1200 od drogi powiatowej nr 1342 B do działki nr 1 przy granicy obrębu 1330 9 część drogi powiatowej nr 1342 B
62. Grodzisk
Chmielówka
80
152
7600
2400
od drogi dojazdowej nr 86- (pkt gran. nr 49) do drogi gminnej nr 103493 B 1650 6
63. Grodzisk 81 9600 od drogi powiatowej nr 1342 B do drogi dojazdowej nr 80 1590 6
64. Domuraty 401/3 4800 do drogi powiatowej nr 1343 B do drogi gminnej nr 103493 B 390 12
65. Domuraty 399/1
399/2
8900 od drogi powiatowej nr 1343 B do drogi dojazdowej nr 383/2 830 12 i 9
66. Domuraty 383/2 19300 od drogi krajowej nr 8 do granicy obrębu Małowista 2140 9
67. Domuraty 126 3400 od drogi dojazdowej nr 383/2 do drogi dojazdowej nr 116/1 570 6
68. Domuraty 386/2
384/1
7400 od drogi powiatowej nr 1340 B do ulicy wsi działka nr 399/1 920 6
69. Domuraty 407/2 7600 od drogi powiatowej nr 1343 B do ulicywsi działka nr 399/1 1280 6
70. Domuraty 113/2
116/2
10583 od drogi krajowej nr 8 do działki nr 105/1 przy granicy obrębu Małowista 1810 6
71. Leszczany
Laudańszczyzna
84
161, część 167/2
1700
7700
od drogi gminnej nr 103479 B do drogi powiatowej nr 1338 B 1620 5 i 6
72. Laudańszczyzna 172
175
5400 od drogi gminnej nr 103460 B do drogi gminnej 103478 B 990 6
73. Głęboczyzna
Laudańszczyzna
363
166
3100
3300
od drogi nr 670 do drogi powiatowej nr 1338 B 870 9
74. Głęboczyzna 362 3100 od drogi wojewódzkiej nr 670 do drogi dojazdowej nr 361 350 9
75. Głęboczyzna 359 6100 od drogi krajowej nr 8 do drogi dojazdowej nr 361 720 9
76. Głęboczyzna 347 9900 od drogi gminnej nr 103480 B do drogi dojazd. nr 343 1060
77. Grymiaczki, Głęboczyzna
Suchowola
197
361
1415
14700
10300
1000
od drogi gminnej nr 103481 B do drogi wojewódzkiej nr 670 2070 13 i 12
78. Głęboczyzna 339
340
9700 od granicy obrębu (pkt 32/15) do granicy obrębu Biele Suchowolskie 1620 6
79. Głęboczyzna
Podostrówek
343
83
7200
17000
od granicy obrębu Suchowola do drogi powiatowej nr 1349 B 3410 9
80. Grymiaczki 194 10800 od drogi krajowej nr 8 do drogi dojazdowej nr 197 1200 9
81. Grymiaczki 196 6300 od drogi krajowej nr 8 do drogi dojazdowej nr 197 1060 6
82. Grymiaczki 183
182
4200 od drogi gminnej nr 103494 B do granicy obrębu Ostrówek 760 6 i 4 punkt graniczny 22/31
83. Głęboczyzna 345
344
6400 od granicy obrębu Suchowola-droga nr 343 do granicy obrębu Biele 730 9 punkt graniczny 651
84. Podostrówek 86, 87/2 7300 od drogi dojazdowej nr 83 do granicy obrębu Rutkowszczyzna 1230 6 punkt graniczny 12
85. Podostrówek 89 3800 od drogi dojazdowej nr 83 do granicy obrębu Ostrówek i Grymiaczki 650 6
86. Podostrówek 92
84
3600 od drogi powiatowej nr 1349 B do drogi dojazdowej nr 83 600 6
87. Podostrówek 85 3000 od drogi dojazdowej nr 83 do drogi powiatowej nr 1349 B 510 6
88. Rutkowszczyzna 551/1 28300 od ulicy wsi-drogi gminnej nr 103457 B do granicy obrębu Biele (droga do Jagłowa) 1670 12 odcinek drogi ok. 360 m o pow. ok. 4300 m2 - dr gminna
89. Rutkowszczyzna 536, 532
533
10600 od drogi nr 551/1 do rzeki Biebrzy 1270 7, 9, 4 szerokość zmienna
90. Rutkowszczyzna 537, 544/1 14000 od drogi dojazdowej nr 536 do granicy obrębu Biele 1220 9 i 6
91. Rutkowszczyzna 525 5700 od drogi powiatowej nr 1349 B do działki nr 161 przy granicy obrębu 990 6
92. Podhorodnianka 447 7500 od drogi gminnej nr 103471 B do drogi gminnej nr 103457 B 1230 6
93. Podhorodnianka
Horodnianka
400/1
532, 534
4900
6900
od drogi powiatowej nr 1347 B do drogi powiatowej nr 1348 B 1840 9 i 6
94. Podhorodnianka 439, 422/2
522
18100 od drogi dojazdowej nr 440/1 do działki nr 124/1 (pkt 620) 1690 6, 12, 9
95. Podhorodnianka 436 1100 od drogi gminnej nr 103495 B do drogi gminnej nr 103495 B 190 6 połączenie drogi gminnej nr 103495 B
96. Podhorodnianka 437
423
2300 od drogi gminnej nr 103495 do działki nr 116/1 przy granicy obrębu 480 5
97. Horodnianka 538/2
537
7634 od drogi powiatowej nr 1348 B do drogi powiatowej nr 1348 B 1570 6 i 4
98. Horodnianka 547 7400 od drogi powiatowej nr 1348 B do drogi krajowej nr 8 880 9
99. Horodnianka 550 9200 od drogi powiatowej nr 1347 B i 1348 B do działki nr 295 1270 9 i 6
100. Ostrówek
Grymiaczki
Leśniki
83, 64
190
55
10600
1100
1700
od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej nr 103481 B 1710 9 i 5
101. Ostrówek 105 3600 od drogi powiatowej nr 1342 B do drogi dojazdowej nr 64 620 6
102. Ostrówek 80 8700 od drogi krajowej nr 8 do drogi powiatowej nr 1342 B 1450 6
103. Ostrówek 22 3500 od drogi powiatowej nr 1349 B do drogi gminnej nr 103503 B 580 6
104. Jatwieź Duża 228/3
cz.233
14100 od drogi powiatowej nr 1350 B do drogi dojazdowej nr 232/1 1720 9 i 6 pozostała pow. działki 233
0,12 ha
105. Jatwieź Duża 227/1, 227/2
cz. 234
18600 od drogi powiatowej nr 1350 B do drogi dojazdowej nr 232/1- przy granicy obrębu 1980 9 i 6 pozostała pow. działki 234
z rowem 0,42 ha
106. Jatwieź Duża 232/1 12000 od rzeki Brzozówka do granicy obrębu Dzięciołowo 1990 6
107. Jatwieź Duża 224/1
224/2
18000 od drogi powiatowej nr 1350 B do drogi dojazdowej nr 234 przy granicy obrębu 1950 9 i 6 rowy o pow. 900 m2 - pkt nr 74
108. Jatwieź Duża 230 9200 od granicy obrębu Jatwieź Mała do drogi dojazdowej nr 233 1520 6 odcinek drogi długości 200 m o pow. 1200 m2 zaliczony do drogi gminnej 103501 B
109. Jatwieź Duża 226 5100 do drogi dojazdowej nr 224/2 do granicy obrębu Dzięciołowo 840 6
110. Jatwieź Duża 241 18500 od drogi powiatowej nr 1350 B do granicy obrębu Zabiele 1550 12
111. Jatwieź Duża 240 10200 od drogi dojazdowej nr 241 do granicy obrębu Dzięciołowo 860 12
112. Jatwieź Duża
Jatwieź Mała
Karpowicze
242
256
1311
13800
9300
6800
od drogi dojazdowej nr 241 do drogi wojewódzkiej nr 670 2490 12
113. Jatwieź Duża 238/2
246
8800 od drogi powiatowej nr 1350 B do drogi dojazdowej nr 241 1450 6
114. Jatwieź Duża 243/1
243/2
11500 od granicy obrębu Dzięciołowo do granicy obrębu Jatwieź Mała 1930 6
115. Jatwieź Duża 244 4500 od drogi dojazdowej nr 246
do drogi dojazdowej nr 243/2
750 6
116. Jatwieź Duża 115/1
116/1
1615 poszerzenie drogi gminnej nr 103501 B (na długości działki nr 239) 890 1, 5 i 3
117. Jatwieź Mała 317, 271, 252 14700 do drogi powiatowej nr 1350 B do drogi wojewódzkiej 670 1550 12 i 9
118. Jatwieź Mała 374, 864 29282 od drogi powiatowej nr 1350 B do drogi dojazdowej nr 626 1430 24 i 9
119. Jatwieź Mała 362 9800 od drogi powiatowej nr 1350 B do drogi dojazdowej nr 626 1640 6
120. Jatwieź Mała
Karpowicze
552
1251
9500
20900
od granicy obrębu Zabiele do drogi gminnej nr 103500 B 3130 12 i 9
121. Jatwieź Mała 561 4200 do drogi wojewódzkiej nr 670 do drogi dojazdowej nr 552 470 9
122. Jatwieź Mała 626 9000 od rzeki Brzozówka przy granicy obrębu do rzeki Brzozówka 1680 6
123. Karpowicze 1124, 1084 11500 od drogi gminnej nr 103469 B do granicy obrębu Jatwieź Mała 1920 6
124. Karpowicze 1278 4600 od drogi powiatowej nr 670 do drogi dojazdowej nr 1251 520 9
125. Karpowicze 1269, 1096
1067, 1053
9100 od drogi wojewódzkiej nr 670 do drogi gminnej nr 103469 1370 6
126. Karpowicze 1157, 1199
1236, 996, 99
14500 od drogi gminnej nr 103469 B do drogi gminnej nr 103500 B 1640 6 i 9
127. Karpowicze 969 8000 od drogi gminnej nr 103500 B do drogi szer. 4 m - działka nr 964 830 9
128. Karpowicze 1111 5300 od drogi gminnej nr 103469 B do drogi dojazdowej nr 1251 860 6
129. Karpowicze 1039, 1013 6800 od drogi gminnej nr 103469 B do drogi gminnej nr 103469 B 1120 6
130. Karpowicze 716, 350 28800 do drogi gminnej nr 103469 B do drogi gminnej nr 103469 B 2840 9, 12, 6
131. Karpowicze cz. 585,
277, cz. 490
26600 od drogi dojazdowej nr 350 do drogi gminnej nr 103500 B 2300 20, 8, 6 ok. 0,20 ha
ok. 0,49 ha
132. Karpowicze 322 10700 od drogi dojazdowej nr 350 do działki geod. nr 144 1520 6
133. Karpowicze 1060 7300 od drogi gminnej nr 103469 B do działki geod. nr 1046 1350 6
134. Suchowola 177 13486 od drogi gminnej nr 103453 B do drogi krajowej nr 8 900 9 - 7
135. Suchowola 216/1 1252 od drogi gminnej nr 103453 B do drogi krajowej nr 8 165 10 - 6 połączenie ul. Polnej z ul. Białostocką
136. Suchowola 174 855 od drogi gminnej nr 103453 B do drogi krajowej nr 8 158 5 - 6 połączenie ul. Polnej z ul. Białostocką
137. Suchowola 120 16971 od drogi powiatowej nr 1337 B do drogi dojazdowej nr 1985 1940 3 - 6,
9
na odcinku dł. 100 m szer. zmienna 3-6 (od ul. Goniądzkiej)
138. Suchowola 101, 2009 10128 od drogi krajowej nr 8 do drogi dojazdowej nr 1996 (pkt graniczny 252) 1150 9 - 6
9
139. Suchowola 2016 9600 od drogi dojazdowej nr 120 do drogi dojazdowej nr 1996 1070 9
140. Suchowola 1985 9500 od drogi krajowej nr 8 do drogi dojazdowej nr 1996 1090 9 pkt graniczny 1018
141. Suchowola 748/2, 748/3 301 od drogi gminnej nr 1034543 B B do drogi gminnej nr 103445 B 68 9 - 1 dołączyć do ul. Fabrycznej
142. Suchowola 412/1 3690 od drogi gminnej nr 103456 B do drogi gminnej 103448 B 370 18 - 7 przedłużenie ul. Ogrodowej
143. Suchowola 2533, 1986
2197
36100 od drogi powiatowej nr 1337 B do drogi dojazdowej nr 2138 3800 9 i 10
144. Suchowola 1690 5100 od drogi powiatowejnr 1337 B do drogi powiatowej nr 1326 B 570 9
145. Suchowola 1588 8124 od drogi gminnej nr 103445 B do granicy obrębu Okopy 1470 6
146. Suchowola 1707 1400 od drogi powiatowej nr 1337 B do drogi powiatowejnr 1326 B 150 9
147. Suchowola 1722 10700 od drogi gminnej nr 103453 B do drogi powiatowej nr 1326 B 1190 9
148. Suchowola 1851 20900 od drogi dojazdowej nr 177 do drogi powiatowej nr 1326 B 2320 9
149. Suchowola 1876, 1877 21900 od drogi dojazdowej nr 177 do drogi powiatowej nr 1326 B 2670 9 i 6
150. Suchowola 1909, 1940 14300 od drogi dojazdowej nr 177 do drogi dojazdowej nr 1876 i granicy obrębu 2610 6 granica z grunt. OZLP
151. Suchowola 1239, 1253 12600 od drogi gminnej nr 103487 B do drogi wojewódzkiej nr 670 1350 9
152. Suchowola 1240, 1235 4500 od drogi wojewódzkiej nr 670 do drogi gminnej nr 103456 B 510 9
153. Suchowola 1113 6800 od drogi wojewódzkiej nr 670 do drogi dojazdowej nr 1100 740 9
154. Suchowola 1100 19300 od drogi wojewódzkiej nr 670 do granicy obrębu Biele 2150 9
155. Suchowola 1202/1, 1202/2 2638 od drogi krajowej nr 8 do drogi wojewódzkiej nr 670 440 6
156. Suchowola 1163 6800 od drogi powiatowej nr 670 do drogi dojazdowej nr 1100 1140 6
157. Suchowola 1081 16800 od drogi dojazdowej nr 1100 do granicy obrębu Biele 1840 5 i 6
158. Suchowola 2138, 2090 25000 od drogi gminnej nr 103501 B do drogi dojazdowej nr 2257 2750 9, 7, 10
159. Suchowola 2440 20700 od drogi powiatowej nr 1337 B do drogi dojazdowej nr 2197 2070 10
160. Suchowola 2195 8600 od drogi gminnej nr 103501 B do drogi dojazdowej nr 2197 860 10
161. Suchowola 2257 11800 od drogi dojazdowej nr 2440 do rzeki Brzozówka 1200 9 - 10
162. Suchowola 2439 5500 od drogi powiatowej nr 1337 B do drogi wojewódzkiej nr 670 600 7
163. Suchowola 2069
2502, 2457
2220, 2153
15400 od drogi dojazdowej nr 1996 do działki geod. nr 2070 przy rzece 2010 9 i 7
164. Suchowola 2388 5900 od drogi dojazdowej nr 2439 do drogi powiatowej nr 670 960 6
165. Suchowola 1568 10500 od drogi gminnej nr 103445 do granicy obrębu Okopy 1560 6
166. Suchowola
Biele Suchowolskie
1184
2055
3800
28700
od drogi dojazdowej nr 1163 do rzeki Brzozówka (pkt geod. 319) 2960 6 i 12
167. Biele Suchowolskie 2841
1779
cz. 661
26200 od granicy obrębu Rutkowszczyzna-drogi nr 551(1) do rzeki Biebrza granica obrębu Jagłowo 3570 12, 10, 6
168. Biele Suchowolskie 661, 748 24100 od rzeki Biebrza do rzeki Brzozówka 2990 11, 7
169. Rutkowszczyzna
Biele Suchowolskie
546/1
3369, 3368
1000
18400
od drogi dojazdowej nr 551/1 obrębu Rutkowszczyzna do granicy obrębu Suchowola 3200 9, 12, 5 pkt graniczny 280
170. Piątak - Tablewo 93, 92/2 4893 od drogi powiatowej nr 1333 B do drogi dojazdowej nr 76 700 7 przedłużenie drogi gminnej 104375 B
171. Piątak - Tablewo 76 12600 od drogi powiatowej nr 1333 B do granicy obrębu Kizielewszczyzna 1400 9 droga do wsi Sucha Góra
Ogółem: 1925102 240151
Wiceprzewodniczący Rady

inż. Radosław Tadeusz Wirkowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe