Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 173/XXIX/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:
1) przeniesieniu planu dochodów w kwocie 6.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2;
3) po dokonanych zmianach
- plan dochodów ogółem wynosi 12.898.000 zł.
- plan wydatków ogółem wynosi 18.395.000 zł.
- deficyt budżetowy ogółem wynosi 5.497.000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wojciech Wojno
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 173/XXIX/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
DOCHODY - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)
Dział Rozdział § Kwota [ zł ] Uwagi
900 90019 0690 6.000
Ogółem 6.000
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 173/XXIX/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)
Dział Rozdział § Kwota [ zł ] Uwagi
756 75618 0690 6.000
Ogółem 6.000
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 173/XXIX/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
OBJAŚNIENIA dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wpływy z tytułu opłat i kar w budżecie Gminy Wysokie Mazowieckie na 2010 r. zostały zaplanowane w dochodach budżetu w kwocie 6.000 zł. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
W latach ubiegłych wpływy z tego tytułu były zarachowywane jako przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na podstawie art. 16 ww. ustawy został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r.
Obecnie zgodnie z wyjaśnieniami Regionalnych Izb Obrachunkowych dochody z tytułu opłat i kar należy ująć do następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
Reasumując ww. dane, należy w naszym budżecie w planie dochodów przenieść kwotę 6.000 zł. pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej jak wyżej.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe