Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/239/10 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 14 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art.211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.538.001,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.823.011,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.761.945,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.046.955,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów - 21.371.560,00 zł
- dochody bieżące - 17.521.762,00 zł
- dochody majątkowe - 3.849.798,00 zł
Plan wydatków - 27.137.566,00 zł
- wydatki bieżące - 17.849.112,00 zł
- wydatki majątkowe - 9.288.454,00 zł
Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.766.006,00 zł stanowi:
- kredyty długoterminowe - 5.766.006,00 zł.
§ 6. Objaśnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 1.
§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r." zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku: "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 -2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2010 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/239/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 14 czerwca 2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Razem: 136 259,00 0,00 136 259,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 054 505,00 70 000,00 1 124 505,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 968 305,00 0,00 968 305,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 968 305,00 968 305,00
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 968 305,00 - 968 305,00 0,00
01095 Pozostała działalność 86 200,00 70 000,00 156 200,00
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 70 000,00 70 000,00
600 Transport i łączność 1 908 649,00 - 355 010,00 1 553 639,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 608 649,00 - 355 010,00 1 253 639,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 824 200,00 - 355 010,00 469 190,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 535 459,00 0,00 1 535 459,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 999 696,00 0,00 999 696,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 999 696,00 999 696,00
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 999 696,00 - 999 696,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500 000,00 0,00 500 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 500 000,00 500 000,00
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 000,00 - 500 000,00 0,00
Razem: 18 937 411,00 - 285 010,00 18 652 401,00
Rodzaj: Zlecone
Razem: 2 582 900,00 0,00 2 582 900,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/239/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 14.06.2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 369 980,00 66 200,00 436 180,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 255 400,00 66 200,00 321 600,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 24 000,00 24 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 255 400,00 42 200,00 297 600,00
Razem: 402 042,00 66 200,00 468 242,00
Rodzaj: Porozumienia
Razem: 20 000,00 0,00 20 000,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 840 325,00 70 000,00 1 910 325,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 765 905,00 0,00 1 765 905,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 968 305,00 968 305,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 968 305,00 - 968 305,00 0,00
01095 Pozostała działalność 59 420,00 70 000,00 129 420,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 70 000,00 70 000,00
600 Transport i łączność 5 116 604,00 - 355 010,00 4 761 594,00
60016 Drogi publiczne gminne 4 644 884,00 - 355 010,00 4 289 874,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 159 935,00 - 355 010,00 2 804 925,00
630 Turystyka 114 907,00 - 71 592,00 43 315,00
63095 Pozostała działalność 114 907,00 - 71 592,00 43 315,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 432,00 - 71 592,00 26 840,00
750 Administracja publiczna 2 049 392,00 50 000,00 2 099 392,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 669 381,00 30 000,00 1 699 381,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 25 000,00 65 000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 18 700,00 5 000,00 23 700,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 84 600,00 20 000,00 104 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00 10 000,00 51 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 38 600,00 10 000,00 48 600,00
801 Oświata i wychowanie 7 328 879,00 - 74 202,00 7 254 677,00
80101 Szkoły podstawowe 3 709 854,00 28 150,00 3 738 004,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162 593,00 12 300,00 174 893,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 400,00 3 000,00 30 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 54 160,00 12 850,00 67 010,00
80120 Licea ogólnokształcące 282 518,00 - 102 352,00 180 166,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - 10 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 272 518,00 - 92 352,00 180 166,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 054 537,00 29 594,00 3 084 131,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 747 647,00 24 594,00 1 772 241,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 999 696,00 999 696,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 999 696,00 - 999 696,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 726 951,00 24 594,00 751 545,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 945 127,00 5 000,00 950 127,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 500,00 7 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 500,00 8 500,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 500 000,00 500 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 - 500 000,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 408 500,00 0,00 408 500,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 50 000,00 - 50 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 - 25 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 - 25 000,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 281 500,00 50 000,00 331 500,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 281 500,00 50 000,00 331 500,00
Razem: 24 417 634,00 - 351 210,00 24 066 424,00
Rodzaj: Zlecone
Razem: 2 582 900,00 0,00 2 582 900,00
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/239/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 14 czerwca 2010 r.
Objaśnienia
W dziale 010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 70.000,00 zł na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów położonych na terenie Gminy Suchowola.
Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 207.851,00 zł z projektu pn.: "Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszki" ponieważ nie uzyskał liczby punktów przewidzianych w Karcie merytorycznejo kwotę i przenacza się na:
- budowę oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacji sanitarnej w Jatwiezi Małej i Jatwiezi Dużej - 24.594,00 zł,
- przebudowę ulicy Goniądzkiej w Suchowoli w ciągu drogi powiatowej Suchowola - Karpowicze (pomoc finansowa dla Starostwa) - 7.200,00 zł,
- promocję gminy - 20.000,00 zł,
- projekt związany z modernizacją i rozbudową bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli - 33.907,00 zł,
- utrzymanie bieżące parku - 5.000,00 zł,
- obsługę projektów unijnych - 25.000,00 zł,
- wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej - 5.500,00 zł,
- remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli, zakup pompy i remont pieca c.o. - 22.950,00 zł,
- wydatki związane z realizacja programu: "Radosna Szkoła" - 3.000,00 zł,
- wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej w Czerwonce - 1.700,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na "przebudowę mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej - 35.000,00 zł,
- remont drogi powiatowej Chmielniki - Chmieówka - Zwierzyniec Wielki - 4.000,00 zł,
- remont drogi powiatowej Ostrówek - Podostrówek - Rutkowszczyzna - Ciemne - 20.000,00 zł.
Zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli na wydatki związane z Europaradą Orkiestr Dętych w 2010 r. - 50.000,00 zł, a jednocześnie zostały zmniejszone wydatki w rozdziale 92108 o wyżej wymienioną kwotę.
W działach: 010, 900 dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków ze względu na zmianę klasyfikacji (do paragrafu 605 i 620 dodana była czwarta cyfra "8", po zmianach czwartą dodaną cyfrą jest "7").
W dziale 600 dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków o kwotę 355.010,00 zł, ponieważ w Uchwale budżetowej Nr XXXVII/232/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 kwietnia 2010 r. zostały zmienione zapisy w załączniku inwestycyjnym poz. 4 "Przebudowa drogi gminnej Horodnianka - Ciemne", a nie dokonano zmian w paragrafach.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/239/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r.
w złotych
L.p Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozp. - zakoń. Wartość nakładów ogółem Środki poniesione
do 31.12.2009 r.
Środki wynikające
z planu na 2010 r.
- ogółem
w tym: Środki pozab.
planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł
środki własne budżetowe Kredyty
długoterminowe
pożyczki Środki z funduszy unijnych1
dotacje
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 01010 Budowa linii wodociągowej we wsi Kopciówka 2010 27.718 - 27.718 27.718 - - - -
2. 01010 Budowa przyłącza wodociągowego do OSP Domuraty 2010 17.080 - 17.080 17.080 - - - -
3.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
-II etap, w tym:
2009 - 2011 2.568.678 3.660 7.320 7.320 - - - -
01010 - budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach 1.937.474 - - - - - - -
90001 - przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul: Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja 595.524 - - - - - - -
01010 - dokumentacja
- inspektor nadzoru
2010 10.980
24.700
3.660
-
7.320
-
7.320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. 60016 Przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodzisk Nr 103493 B ,w tym: 2008-2010
1.310.752
280.236
1.030.516
360.668
-
-

669.848
-
- roboty budowlane
- inspektor nadzoru
- promocja projektu
- studium wykonalności
1.276.635
12.767
9.760
11.590
265.986
2.660
-
11.590
1.010.649
10.107
9.760
-
353.714
3.538
3.416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
656.935
6.569
6.344
-
-
-
-
5. 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 103495B Horodnianka - Ciemne
2010 938.568 - 938.568
469.378 - - - -
469.190 - - -
60016
Inspektor nadzoru 2010
10.000 - 10.000 5.001 - - - -
4.999 - - -
6. 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno 2010 350.000 - 350.000 350.000 - - - -
60016 Inspektor nadzoru
4.000 - 4.000 4.000 - - - -
7. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola, w tym: 2010-2011 3.840.000 - 687.000 687.000 - - - -
7.1 60016 Remont ulicy Rzemieślniczej 2010 175.000 175.000 175.000
60016 Inspektor nadzoru
2.000 -
2.000 2.000
-
-
-
-
7.2 60016 Ulica Polna 2010-2011 875.000 - - -
60016 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
27.500
10.000
-
-
27.500
-
27.500
-
7.3 60016 Remont ulicy 3-go Maja 2010
408.000
-
408.000
408.000
-
-
-
-
60016 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
4.500
25.000
-
-
4.500
25.000
4.500
25.000
-
-
-
-
-
-
-
-
7.4 60016 Ulica Ogrodowa, w tym: 2010-2011 2.313.000 - 45.000 45.000 - - - -
- odcinek I i III 704.000 - - - - - - -
- odcinek II 492.000 - - - - - - -
- odcinek IV, V, VI 765.000 - - - - - - -
- ul. Słoneczna

284.000

- - - - - - -
- dokumentacja
- inspektor nadzoru
45.000
23.000
- 45.000
-
45.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
60016 Przebudowa drogi gminnej we wsi Piątak 2010 807.257 - 807.257 807.257 - - - -
60016 Inspektor nadzoru 8.100 - 8.100 8.100 - - - -
9.

80101 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli 2010 159.000 - 159.000
159.000 - - - -
80101 Inspektor nadzoru 5.000 - 5.000 5.000 - - - -
10. 92601 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej "Moje boisko" - Orlik 2012 2009 - 2010 1.180.000 895.770 284.230 284.230 - - - -
92601 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
30.500
15.000
30.500
-
-
15.000
-
15.000
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym: 2010- 2012 3.678.087 - 163.099 26.840 - - - -
136.259
80120 - budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko 1.226.330 - 136.259 - - - - -
136.259
63095 - utworzenie Centrum Informacji Turystycznej 46.508 - - - - - - -
92109 - remont kina "Kometa" w Suchowoli 727.242 - - - - - - -
90004 - turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli im. Ks. Jerzego Popiełuszki 990.254 - - - - - - -
63095 - budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach 376.143 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekomuzeum ,,Na szlaku wielokulturowej Suchowoli" 27.500 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekologicznej przez bagna Bachmackich Kolonii 49.174 - - - - - - -
63095 - zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego 80.119 - - - - - - -
63095 - dokumentacje
- studium wykonalności
- obsługa projektu
-
8.540
146.277
-
-
-
-
8.540
18.300
-
8.540
18.300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym: 2008 - 2011 6.116.773 105.407 3.444.411 1.476.410 - - 1.968.001 -
90001 Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej 2.599.816 105.407 1.751.241 751.545 - - 999.696 -
01010 Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach 3.480.357 - 1.672.430 704.125 - - 968.305 -
01010 Inspektor nadzoru 36.600 - 20.740 20.740 - - - -
13. 90004 Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli
2010 922.727
-

922.727
422.727

-

-

500.000

-

90004 Inspektor nadzoru
11.400 - 11.400 11.400
- - - -
14. 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli 2010-2011 632.884 - 37.835 37.835 - - - -
92601 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
10.000
20.000
-
20.000
1.000
-
1.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15. 60016 Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin 2010 15.000 - 15.000 15.000 - - - -
16. 80120 Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli, w tym:
2010-2012

2.367.600

-

43.907

43.907

-

-

-

- dokumentacja - - 43.907 43.907 - - - -
RAZEM 25.046.124 1.335.573 8.990.168 5.241.871 610.448 - 3.137.849 -
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/239/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2010 - 2012
Lp Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (w złotych) Wysokość wydatków poniesionych do 31.XII.2009 Wysokość wydatków w roku 2010 (w złotych) Wysokość wydatków w roku 2011 (w złotych) Wysokość wydatków w roku 2012 (w złotych)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. * Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
-II etap
Gmina Suchowola 2009 - 2011 2.568.678 3.660 7.320 1 2.557.698 1 -
- - -
2. * Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola Gmina Suchowola 2010 - 2011 3.840.000 - 687.000 1 1.576.500 1 -
- 1.576.500 3 -
3. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko Gmina Suchowola 2010 -2012 3.678.087 - 163.099 1 85.941 1 125.999 1
- 2.589.0512 713.9972
4. * Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola Gmina Suchowola 2009 -2011 6.116.773 105.407 1.476.410 1 1.079.721 1 -
1.968.0012 1.487.2342 -
5. * Budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchowoli Gmina Suchowola 2010 - 2011 662.884 20.000 38.835 1 604.049 1 -
- - -
6. * Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli Gmina Suchowola 2010-2012 2.367.600 - 43.907 1 464.739 1 464.739 1
- 697.1082 697.1072
Razem 19.234.022
129.067
2.416.571 1

6.368.648 1
590.738 1
1.968.0012 4.773.3932
1.576.500 3
1.411.1042

1 środki własne
2 środki do pozyskania z funduszy unijnych
3 budżet państwa
* zadania, na które Gmina będzie ubiegaćsię o środki unijne w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/239/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2010 rok
1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w zł Nazwa jednostki
1. 60014 Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowiacze 115.607,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2. 60014 Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1321 B na odcinku Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka 105.400,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3. 60078 Remont nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Krasne - Kolonia Bachmackie (7 km) 114.580,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4. 75023 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 686,00 Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego
5. 80120 Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry przy Zespole Szkół w Suchowoli 15.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
6. 92695 Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli 5.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
7. 85311 Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej 6.576,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
8. 80104 Dotacja dla Gminy Białystok - przedszkolom niepublicznym 4.800,00 Porozumienie z Gminą Białystok
9. 60014 Przebudowa ulicy Goniądzkiej w Suchowoli w ciągu drogi powiatowej Nr 1337 B Suchowola - Karpowicze 41.593,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
10. 60014 Remont drogi powiatowej Nr 1349B-Ostrówek-Podostrówek-Rutkowszczyzna-Ciemne 20.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
11. 60014 Remont drogi powiatowej Nr 1343 B Chmielniki - Chmielówka - Zwierzyniec Wielki 4.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
12. 60014 Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej Nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze- opracowanie dokumentacji 35.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM 468.242,00
2. Dotacje dla innych podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych:
Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota
1. 92605 Dofinansowanie zawodów sportowych z zakresu kultury i sportu 20.000,00
3. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
1. 921 Razem: 408.500,00
92109 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 331.500,00
92116 Biblioteki 77.000,00
Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe