Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/128/10 Rady Gminy Rudka

z dnia 12 sierpnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust.1 i ust. 3, art. 90 ust. 1 i art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652; z 20010 r. Nr 57, poz. 356) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/169/02 Rady Gminy Rudka z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 29, poz. 748) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym",

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, obszar Gminy Rudka dzieli się na okręgi wyborcze, ustala się ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.",

3) w Załączniku Nr 1 do uchwały skreśla się oznaczenie "Nr 1" i nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudka i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/128/10
Rady Gminy Rudka
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mandatów

1

Rudka - ul. Olendzka, ul. Księdza Prałata Michała Badowskiego, ul. Wolności

1

2

Rudka - ul. Cegielniana, ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa, ul. Szkolna od nr 28 do nr 32

1

3

Rudka, ul. 3-Maja, ul. Ciechanowiecka od nr 30 do nr 67

1

4

Rudka - ul. Brańska od nr 1 do nr 9A, ul. Ciechanowiecka od nr 1 do nr 29

1

5

Rudka - ul. Wola, ul. Szkolna od nr 1 do nr 27

1

6

Rudka - ul. Polna, ul. Brańska od nr 10 do nr 38

1

7

Rudka - ul. Młynowa, ul. Sportowa, ul. Zakościelna, ul. Ossolińskich

1

8

Olendy

2

9

Karp, Józefin

1

10

Koce Borowe, Niemyje Stare

2

11

Niemyje Jarnąty, Niemyje Skłody

1

12

Niemyje Nowe

1

13

Niemyje Ząbki

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe