Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 38/10 Wójta Gminy Sidra

z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 ,poz. 1240 ) zarządza się co nastepuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy z zadań zleconych w następujący sposób :

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych w Dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę14 329 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych w Dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75056 Spis powszechny i inne o kwotę 14 329 zł w tym :

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 10 500 zł ;

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 813 zł ;

- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 172 zł ;

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500 zł;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 44 zł ;

- § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł ;

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków własnych budżetu gminy w następujący sposób :

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3 900 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 900 zł w tym :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3000 zł ;

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900 zł ;

§ 3. Budżet po dokonannych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : 9 709 516 zł ;

2) Plan wydatków ogółem 10 918 730 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 209 214 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .

§ 4. Objaśnienia zmian w budżecie zawarto w załączniku do zarządzenia .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt

Jan Hrynkiewicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 38/10
Wójta Gminy Sidra
z dnia 15 lipca 2010 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy Sidra na 2010 r

- Do § 1 Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy z zakresu zadań zleconych dokonano w oparciu o pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010 r , przyznającego dotację celową w kwocie 14 329 zł na przeprowadzenie spisu rolnego na terenie gminy . I transzę dotacji przeznaczono na dodatki spisowe 10 500 zł wynagrodzenie bezosobowe 1500 ; składki ZUS i Fundusz Pracy 1 985 zł ; zakup materiałów biurowych 44 zł ; delegacje 300 zł;

- Do § 2 Dotacja 3 900 zł dotyczy wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy .Została zwiększona pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-179/2010 z dnia 08 lipca 2010 roku .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe