Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 267/10 Wójta Gminy Gródek

z dnia 21 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230), w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1)zwiększeniu planu dochodów o kwotę 19.629 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

2)zwiększeniu planu wydatków o kwotę 19.629 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 16.923.662 zł,

2)wydatki w kwocie 21.103.854 zł,

3)Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.180.192 zł są przychody pochodzące z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie 3.875.000 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 305.192 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 267/10
Wójta Gminy Gródek
z dnia 21 lipca 2010 r.

zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

663 857,00

0,00

5 300,00

669 157,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

100 600,00

0,00

5 300,00

105 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

100 600,00

0,00

5 300,00

105 900,00

bieżące razem:

11 650 493,00

0,00

5 300,00

11 655 793,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

77 522,00

0,00

0,00

77 522,00

majątkowe

majątkowe razem:

3 558 161,00

0,00

0,00

3 558 161,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 305 886,00

0,00

0,00

2 305 886,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

750

Administracja publiczna

76 000,00

0,00

14 329,00

90 329,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

0,00

14 329,00

14 329,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

14 329,00

14 329,00

bieżące razem:

1 655 379,00

0,00

14 329,00

1 669 708,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

16 904 033,00

0,00

19 629,00

16 923 662,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 383 408,00

0,00

0,00

2 383 408,00

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.329 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7.07.2010 r. o wysokości dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w 2010 r. z zakresu administracji rządowej w dz. 750, rozdz. 75056 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń (dodatków spisowych i umów zleceń) oraz wydatki rzeczowe na przeprowadzenie Spisu Rolnego w 2010 r.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 300 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.MC.3011-179/2010 z dnia 8.07.2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na ralizację własnych zadań bieżących gminy w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267/10
Wójta Gminy Gródek
z dnia 21 lipca 2010 r.

zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania:

Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 311 000,00

0,00

1 311 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 310 000,00

0,00

1 310 000,00

60095

Pozostałe wydatki

1 000,00

1 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 200,00

0,00

1 200,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 200,00

0,00

1 200,00

Razem porozumienia JST:

1 312 200,00

0,00

1 312 200,00

Rodzaj zadania:

Porozumienia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

24 400,00

0,00

24 400,00

85111

Szpitale ogólne

24 400,00

0,00

24 400,00

Razem porozumienia:

24 400,00

0,00

24 400,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 379 617,00

3 100,00

1 382 717,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 375 937,00

3 100,00

1 379 037,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 114,00

3 100,00

303 214,00

600

Transport i łączność

2 393 498,00

4 500,00

2 397 998,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 987 600,00

4 500,00

1 992 100,00

4270

Zakup usług remontowych

1 500,00

4 500,00

6 000,00

750

Administracja publiczna

1 689 800,00

0,00

1 689 800,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

48 000,00

0,00

48 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 648,00

1 648,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00

1 500,00

14 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

- 3 148,00

31 852,00

758

Różne rozliczenia

50 000,00

- 8 210,00

41 790,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

50 000,00

- 8 210,00

41 790,00

4810

Rezerwy

50 000,00

- 8 210,00

41 790,00

852

Pomoc społeczna

1 296 771,00

5 300,00

1 302 071,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

428 157,00

5 300,00

433 457,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

281 853,00

5 300,00

287 153,00

85295

Pozostała działalność

171 062,00

0,00

171 062,00

3110

Świadczenia społeczne

169 562,00

- 280,00

169 282,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

280,00

280,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 324 782,00

0,00

1 324 782,00

90002

Gospodarka odpadami

310 245,00

- 3 850,00

306 395,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

8 000,00

- 3 850,00

4 150,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

109 350,00

3 000,00

112 350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

3 000,00

18 000,00

90095

Pozostała działalność

383 247,00

850,00

384 097,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

850,00

2 350,00

926

Kultura fizyczna i sport

273 585,00

610,00

274 195,00

92695

Pozostała działalność

11 000,00

610,00

11 610,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 760,00

610,00

4 370,00

Razem własne:

18 092 246,00

5 300,00

18 097 546,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

76 000,00

14 329,00

90 329,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

14 329,00

14 329,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

8 000,00

8 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 747,00

1 747,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

282,00

282,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 500,00

3 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

180,00

180,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

220,00

220,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

400,00

400,00

Razem zlecone bieżące:

1 655 379,00

14 329,00

1 669 708,00

Wydatki ogółem:

21 084 225,00

19 629,00

21 103 854,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- zwiększenia o kwotę 5.300 zł w rozdziale 85219 dokonano na podstawie zawiadomienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

- przeniesienia kwoty 280 zł w rozdziale 85295 z paragrafu 3110 do paragrafu 4700 dokonano na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nr Fn.3016-22/10 z dnia 16.07.2010 r. motywowany koniecznością przeprowadzania szkoleń bhp pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych,

- zwiększenia planu wydatków w kwocie 14.329 zł w rozdziale 75056 dokonano w związku z zawiadomieniem Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 07.07.2010 r. o kwocie dotacji na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej określonego w art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku, z przeznaczeniem na dodatki spisowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe,

- przeniesienia kwoty 3.850 zł z rozdziału 90002 do rozdziału 90003 w wysokości 3.000 zł oraz do rozdziału 90095 w wysokości 850 zł dokonano na zakup usług szkoleń bhp pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na realizację zadania gminy związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, tj. m.in. na zakup worków na śmieci,

- przeniesienia kwoty 1.500 zł w rozdziale 75075 z paragrafu wydatków 4300 do paragrafu 4210 oraz kwoty 1.648 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4170 dokonane zostało na cele promocji gminy, w tym na wykonanie zdjęć gminy z "lotu ptaka" wraz z przekazaniem praw autorskich na rzecz gminy do wykonanych zdjęć.

Rezerwę ogólną zaplanowaną w rozdziale 75818 w paragrafie 4810 rozdysponowuje się w kwocie 8.210 zł na:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.100 zł w rozdziale 01010 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły - Stacja zarejestrowanego w wykazie zadań i limitów wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. pod pozycją nr 2; zwiększenie planu wydatków jest niezbędne z uwagi na konieczność dokonania przyłączenia do prądu dwóch przepompowni P1 i P2 kanalizacji w Waliłach - Stacji nieprzewidzianego w ramach realizacji Projektu - zwiększenie planu dotyczy planu na wydatki niekwalifikowalne, a limit wydatków ustalony w wykazie na realizację tego zadania zostanie podwyższony o kwotę 3.100 zł w wykazie zadań i limitów wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej Gminy Gródek podczas najbliższej sesji Rady Gminy,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z poprawą przejezdności i utrzymaniem dróg gminnych publicznych.

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 610 zł w rozdziale 92695 § 6059 z przeznaczeniem na reazlizację zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach zaewidencjonowanego w wykazie zadań i limitów wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. poz poz. 31; zwiększenie planu wydatków jest niezbędne z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu robót o roboty elektryczne w wykonaniu dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi - zwiększenie planu dotyczy planu na wydatki stanowiące udział środków krajowych w realizacji Projektu, a limit wydatków ustalony w wykazie na realizację tego zadania zostanie podwyższony o kwotę 610 zł w wykazie zadań i limitów wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej Gminy Gródek podczas najbliższej sesji Rady Gminy.

Dokonuje się przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Gródek - z planu finansowego Urzędu Gminy Gródek kwotę 12.790 zł z rozdziału 85415 § 3260 przenosi się:

- do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gródku w rozdziale 85415 § 3260 kwotę 4.420 zł,

- do planu finansowego Publicznego Gimnazjum w Gródku w rozdziale 85415 § 3260 kwotę 8.370 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowgo programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe