Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/284/10 Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230), art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 230 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 3 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2013) do uchwały nr XLI/236/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2010, zmieniony następnie uchwałą nr XLII/246/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwałą nr XLIII/253/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 05 marca 2010 r., uchwałą nr XLV/264/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2010 r., uchwałą nr XLVI/273/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 02 czerwca 2010 r., uchwałą nr XLVII/275/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 17 czerwca 2010 r. oraz uchwałą nr XLVIII/280/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi ogółem 57 491 963 zł,

2) plan wydatków wynosi ogółem 63 492 283 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/284/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 22 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Przesunięcie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/284/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 22 lipca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zwiększenie dochodów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/284/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 22 lipca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zwiększenie wydatków

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/284/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 22 lipca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Limity wydatków na wielolet. prog. inwest. 2010-2013

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe