Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 35/29/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 19 lipca 2010r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146) oraz § 7 pkt 3 Uchwały Nr XIII/42/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie załacznikiem Nr 1:

1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 7.100zł,

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę 7.100zł.

§ 2. Objaśnienia zmian planu finansowego zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody Związku Komunalnego Biebrza 1.633.690zł

a) bieżące 1.633.690zł,

b) majątkowe 0zł.

2. wydatki Związku Komunalnego Biebrza - 1.517.410zł

a) bieżące 306.410zł,

b) majątkowe 1.211.000zł.

3. nadwyżkę budżetową w kwocie 116.280zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w latach ubiegłych

4. przychody Związku Komunalnego Biebrza - 100.000zł

5. rozchody Związku Komunalnego Biebrza - 216.280zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Kazimierz Bohusz


Członek Zarządu

Tadeusz Ciszkowski


Członek Zarządu

Piotr Haffke


Członek Zarządu

Jan Joka

Przewodniczacy Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

Andrzej Lićwinko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/29/10
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/29/10
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Objaśnienia zmian planu finansowego na 2010 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe