Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 106/10 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 10 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) i art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz §10 Uchwały Nr 157/XXVII/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 17.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 17.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 20.964 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie
zawarto w załączniku Nr 4;
5) po dokonanych zmianach
- plan dochodów ogółem wynosi 12.915.000 zł.
- plan wydatków ogółem wynosi 18.412.000 zł.
- deficyt budżetowy ogółem wynosi 5.497.000 zł.
§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszyński
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 106/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 lutego 2010 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA
Dział Rozdział § Kwota [ zł ] Uwagi
852 85295 2030 17.000
Ogółem 17.000
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 106/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 lutego 2010 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Dział Rozdział § Kwota [ zł ] Uwagi
852 85295 3110 17.000
Ogółem 17.000
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 106/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 lutego 2010 r.
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)
Dział Rozdział § Kwota [ zł ] Uwagi
758 75818 4810 20.500 Rezerwa ogólna
801 80101 4010 464
Ogółem 20.964
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 106/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 lutego 2010 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)
Dział Rozdział § Kwota [ zł ] Uwagi
010 01010 4260 19.000
010 01010 4430 1.480
750 75095 2330 20
801 80101 4040 464
Ogółem 20.964
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 106/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 22 stycznia 2010 r. zwiększył dotację celową o kwotę 17.000 zł. z przeznaczeniem jako pomoc państwa w zakresie dożywiania.
Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.
Gmina Wysokie Mazowieckie na przełomie miesiąca stycznia 2010 r. we własnym zakresie prowadziła eksploatację wodociągów celem zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W związku z powyższym wystąpią wydatki w zakresie opłacenia energii elektrycznej i nadzoru technicznego nad urządzeniami znajdującymi się w trzech stacjach uzdatniania wody. Podczas uchwalania budżetu na 2010 r. nie zaplanowano na ten cel środków, ponieważ sprawa przejęcia z dniem 1 stycznia 2010 r. sieci wodociągowej z Wodociągów Wiejskich w Łomży nie była definitywnie rozstrzygnięta.
Wobec powyższego na ww. nieprzewidziane wydatki należy przenieść środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.480 zł. Od 1 lutego 2010 r. eksploatacją ww. wodociągów zajmuje się ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem.
Również Województwo Podlaskie dla Gminy Wysokie Mazowieckie na 2010 r. zwiększyło opłatę w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3.600-3.800 MHz. Zaplanowane w budżecie środki na ten cel okazały się niewystarczające i należy je zwiększyć o kwotę 20 zł.
Ponadto w wydatkach szkolnych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Kalinowie Czosnowie zabrakło w planie finansowym środków na kwotę 464 zł.
W związku z powyższym należy ww. kwotę przenieść z §4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) do §4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne).
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe