Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 256/10 Burmistrza Krynek

z dnia 26 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planach dochodów budżetowych na kwotę - 45.829,-zł

Zadania zlecone

1) dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 2010 - 14.329,-zł

Zadania własne

1) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 2710 - 25.000,-zł

2) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2030 - 3.900,-zł

3) dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - 2.600,-zł

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków budżetowych na kwotę - 60.403 ,-zł

Zadania zlecone

1) dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 3020 - 10.500,-zł; § 4110 - 1.440,-zł; § 4120 - 290,-zł ; § 4170 - 1.300,-zł ; § 4410 - 799,-zł

2) dział 751 rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 4110 - 45,-zł; § 4120 - 7,-zł ; § 4210 - 487,-zł; § 4300 - 168,-zł; § 4410 44,-zł,

Zadania własne

1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi § 4300 - 5.793,-zł,

2) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 - 1.000,-zł ,

3) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 4430 - 2.000,-zł ,

4) dział 754 rozdział 75405 Komendy powiatowe policji § 4210 - 1.500,-zł ,

5) dział 754 rozdział 75406 Straż graniczna § 4210 - 2.000,-zł,

6) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060 - 28.900,-zł ,

7) dział 851 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii § 4110 - 300,-zł ; § 4120 - 30,-zł ; § 4170 - 1.200,-zł,

8) dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 - 2.600,-zł.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia w planach wydatków budżetowych na kwotę - 14.574,-zł

Zadania zlecone

1) dział 751 rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 4170 - 751,-zł,

Zadania własne

1) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 - 1.000,-zł,

2) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 4750 - 2.000,-zł,

3) dział 754 rozdział 75405 Komendy powiatowe policji § 3000 - 1.500,-zł,

4) dział 754 rozdział 75406 Straż graniczna § 3000 - 2.000,-zł,

5) dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa ogólna) § 4810 - 5.793,-zł,

6) dział 851 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii § 4300 - 1.530,-zł.

§ 4. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów wynosi - 8.057.990,- zł,

2) plan wydatków wynosi - 8.828.230,- zł,

3) deficyt wynosi - 770.240,-zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Jolanta Gudalewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe