reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/180/10 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szudziałowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96 poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szudziałowo i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organ lub osobę uprawnioną do udzielenia tych ulg.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Szudziałowo i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ lub osobę uprawnioną do udzielania ulg zwaną dalej "organem uprawnionym"

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci odroczonej należności w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ uprawniony, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności.

§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1)wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedzibę)

2)treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi

3)dowody uzasadniające to żądanie

2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, w szczególności w zakresie nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. Organ uprawniony zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Organ uprawniony na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szudziałowo i jej jednostkom podległym, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) stanowiące pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.)

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1)wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie

2)oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

3)oświadczenia o nie znajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r.)

4)informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP

5)informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy ustalonych w oparciu o przepisy załącznika nr I do rozporządzenia Komisji /WE/ nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (Dz. Urz. UE L 214, z 09.08.2008 r.)

§ 5. 1. Przepisy § 2 i § 4 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szudziałowo i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

4. Umorzenie części należności może nastąpić po zapłaceniu pozostałej kwoty.

§ 6. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Szudziałowo i jej jednostkom podległym, mogą być umarzane z urzędu w całości.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szudziałowo i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.

§ 7. 1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawnieni są:

1)Wójt Gminy Szudziałowo - w odniesieniu do należności przypadających Gminie Szudziałowo lub jej jednostkom podległym, bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych

2)kierownik jednostki budżetowej - w odniesieniu do należności przypadających jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 500 zł.

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek podległych do składania Wójtowi Gminy Szudziałowo sprawozdań o udzielonych ulgach w terminie do końca lipca za pierwsze półrocze, do końca stycznia za drugie półrocze poprzedniego roku.

3. Odroczenie terminu płatności całości lub części wierzytelności lub rozłożenie jej na raty może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesiące.

§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama