reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 20/10 Wójta Gminy Zambrów

z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Na podstawie §11 uchwały Nr 162/XXX/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 89, poz. 1334 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić plan dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj zadania

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

99200,00

25504,00

124704,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

25504,00

25504,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

0,00

25504,00

25504,00

852

Pomoc społeczna

2749500,00

4000,00

2753500,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

120000,00

4000,00

124000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

własne

114200,00

4000,00

118200,00

Razem:

19208380,00

29504,00

19237884,00

2. Zmienić plan wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj zadania

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2340026,00

25504,00

2365530,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2039235,00

0,00

2039235,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

własne

6000,00

200,00

6200,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

własne

10200,00

-2200,00

8000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

własne

12000,00

2000,00

14000,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

25504,00

25504,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

zlecone

0,00

3171,00

3171,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

zlecone

0,00

515,00

515,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

zlecone

0,00

21 000,00

21 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zlecone

0,00

718,00

718,00

4410

Podróże służbowe krajowe

zlecone

0,00

100,00

100,00

852

Pomoc społeczna

3084985,00

4000,00

3088985,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

286634,00

4000,00

290634,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

własne

197127,00

3376,00

200503,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

własne

32188,00

528,00

32716,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

własne

4776,00

96,00

4872,00

Razem:

23183489,00

29504,00

23212993,00

3. Zmienić plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienić plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Po dokonaniu zmian plan dochodów ogółem wynosi - 19.237.884,00 zł; plan wydatków ogółem wynosi - 23.212.993,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/10
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 30 lipca 2010 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2010 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

01095

Pozostała działalność

299565,00

0,00

299565,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

299565,00

0,00

299565,00

75011

Urzędy wojewódzkie

83000,00

0,00

83000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

83000,00

0,00

83000,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

25504,00

25504,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

25504,00

25504,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

54058,00

0,00

54058,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1428,00

0,00

1428,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1428,00

0,00

1428,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

52630,00

0,00

52630,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52630,00

0,00

52630,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2294000,00

0,00

2294000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2294000,00

0,00

2294000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1000,00

0,00

1000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1000,00

0,00

1000,00

Razem:

2731623,00

25504,00

2757127,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/10
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 30 lipca 2010 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2010 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

01095

Pozostała działalność

299565,00

0,00

299565,00

4430

Różne opłaty i składki

299565,00

0,00

299565,00

75011

Urzędy wojewódzkie

83000,00

0,00

83000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59000,00

0,00

59000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5000,00

0,00

5000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12000,00

0,00

12000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1600,00

0,00

1600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2400,00

0,00

2400,00

4300

Zakup usług pozostałych

3000,00

0,00

3000,00

75056

Spis powszechny i inne

0,00

25504,00

25504,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

3171,00

3171,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

515,00

515,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

21000,00

21000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

718,00

718,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

100,00

100,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

54058,00

0,00

54058,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1428,00

0,00

1428,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

145,00

0,00

145,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

23,00

0,00

23,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

940,00

0,00

940,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

320,00

0,00

320,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

52630,00

0,00

52630,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30240,00

0,00

30240,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1141,00

0,00

1141,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

149,00

0,00

149,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 551,00

0,00

7 551,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13469,00

0,00

13469,00

4300

Zakup usług pozostałych

80,00

0,00

80,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2294000,00

0,00

2294000,00

3110

Świadczenia społeczne

2219300,00

0,00

2219300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47466,00

0,00

47466,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2409,00

0,00

2409,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17000,00

0,00

17000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1176,00

0,00

1176,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

995,00

0,00

995,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

0,00

200,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1470,00

0,00

1470,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

2000,00

0,00

2000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

244,00

0,00

244,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

0,00

600,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1140,00

0,00

1140,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1000,00

0,00

1000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1000,00

0,00

1000,00

Razem:

2731623,00

25504,00

2757127,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe AGbiuro Adam Giedrojć

Nowoczesne biuro rachunkowe z profesjonalną obsługą małych i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama