Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/271/10 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 103 800 zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 218 151 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 114 351 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 519 403 , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 536 841 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2 982 562 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 682 493 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 190 805 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7 491 688 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 163 090 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 4 003 090 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 160 000 zł

§ 5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 103 800 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

600

60017

6630
(porozumienie)

50 000

Zwiększenie planu dochodów o dotację celową od samorządu województwa na inwestycję drogową realizowaną na podstawie umowy porozumienia między jednostkami samorządowymi

700

70004

0750
0830
(własne)

3 000
9 200

Zwiększenie planu dochodów o wpływy z najmu ( czynsze za lokale) oraz o wpływy z usług z tytułu wynajmu w ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej

801

80104

2007
2009
6207
(własne)

30 894
4 705
1

Zwiększenie planu dochodów o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa

900

90001

0870
(własne)

6 000

Zwiększenie planu dochodów o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

Razem

103 800

§ 6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 218 151 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

600

60017

6050
(własne)

145 000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Krzecze i Wroceń o długości 1 350 m

630

63003

4210
4300
(własne)

2 500
4 500

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i usług w ramach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

801

80101

4210
(własne)

32 885

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych

700

70004

4480
(własne)

400

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki mieszkaniowej na opłacenie podatku od nieruchomości

801

80104

4177
4179
4217
4219
4309
(własne)

5 193
2 193
327
2 502
499

Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu w Przedszkolu "Sukces zaczyna się w przedszkolu"
1)Wyjaśnienie poniżej

852

85228

4170
(zlecone)

2 500

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

900

90001

4300
(własne)

8 200

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekami i ochroną wód na zakup usług pozostałych

900

90002

4300
(własne)

10 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki odpadami na zakup usług pozostałych

921

92109

4110
4120
4170
(własne)

187
31
1 234

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia w ramach wydatków bieżących w świetlicach i klubach wiejskich

Razem

218 151

§ 7. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 114 351 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

750

75023

4140
(własne)

7 400

Zmniejszenie planu wydatków wpłat na PFRON w urzędzie miejskim

754

75414

4210
4300
4410
(własne)

1 000
1 000
1 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach obrony cywilnej

801

80104

4117
4119
4127
4129
4217
4219
4247
4249
4307
(własne)

1 481
93
228
13
1 721
403
436
65
559

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu w Przedszkolu "Sukces zaczyna się w Przedszkolu"
1)Wyjaśnienie poniżej

852

85228

4010
(zlecone)

2 500

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

921

92109

4270
(własne)

1 452

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na remonty świetlic i klubów

926

92601

6050
(własne)

95 000

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji budowy boisk sportowych

Razem

114 351

1) W związku z realizacją projektu pn."Sukces zaczyna się w Przedszkolu" dokonano zmian w dochodach i wydatkach polegających na poprawnym rozliczeniu projektu, który jest realizowany od 2009 roku. Wydatki kwalifikowane wynoszą 85 100, w tym: wkład własny 1 750 zł oraz dofinansowanie EFS - 72 335 zł oraz budżet państwa- 11 015 zł. Część dochodów przyjęta w uchwale budżetowej stanowi refundację środków na realizację projektu.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/271/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r. / w

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe
Dotychczas poniesione wydatki

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
Programu

rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innychźródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057
6059
6050

Wodociągowanie na terenie gminy Goniądz - 2007- 2014

Realizacja zadania w 2010 roku pn." Rozbudowa wodociągu wiejskiego "Osowiec". Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo Wólka PiasecznaGm. Goniądz "- Budowa sieci wodociągowej - etap I
Przyłącza domowe - etap II

1 158 766
46 360

1 112 406

1 190

369 393

78 388

663 435*

Urząd Miejski w Goniądzu

2.

010

01010

6050

Wodociągowanie pozostałych terenów - wykonanie dokumentacji 197 000 zł

2012-2014 - II etap realizacji wodociągowania
1 188 876-

197 000

197 000

197 000

Urząd Miejski w Goniądzu

3.

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz

1 769 064
76 064

1 693 000

75 000

1 618 000

Urząd Miejski w Goniądzu

6050

Przebudowa chodników przy ulicach gminnych w Goniądzu

75 000

75 000

Urząd Miejski w Goniądzu

6050

Przebudowadrogi gminnej w miejscowości Wroceń- 1860 m

400 000

400 000

Urząd Miejski w Goniądzu

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy 2500 m

50 000

50 000

Urząd Miejski w Goniądzu

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smogorówka Goniądzka w kierunku Mociesz- ok. 1 km

140 000

140 000

Urząd Miejski w Goniądzu

6050

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Goniądz (ulice: Demokratyczna,Nowy Świat, Ogrodowa ), Osowiec, Owieczki Etap I

1 028 000

1 028 000

Urząd Miejski w Goniądzu

4.

630

63003

6057
6050
6059

Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

533 120
141 471

391 649

66 123

325 526*

Urząd Miejski w Goniądzu

5.

750

75023

6050

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na dokonanie remontu budynku urzędu miejskiego

50 000

50 000

37 229

12 771

Urząd Miejski w Goniądzu

6.

630

63003

6050

Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie plaży , budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka

295 000

295 000

113 648

181 352*

Urząd Miejski w Goniądzu

7.

754

75495

6050

System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

1 694 033
27 833

242 130

242 130

Urząd Miejski w Goniądzu

8.

754

75495

6050

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ,

165 756

69 849

69 849

Urząd Miejski w Goniądzu

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne".

192 308

17 237

17 237

Urząd Miejski w Goniądzu

9.

600

60017

6050

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Krzecze i Wroceń o długości 1 350 m

191 000

191 000

141 000

50 000

Urząd Miejski w Goniądzu

10.

900

90004

6050

Rewitalizacja parku miejskiego w Goniądzu

58 540
8 540

50 000

50 000

Urząd Miejski w Goniądzu

11.

900

90015

6050

Modernizacja oświetlenia ulicznego

35 000

35 000

35 000

Urząd Miejski w Goniądzu

12.

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Osowiec- Twierdza i Downary Plac
(dokumentacja i wykonanie )

33 000

33 000

33 000

Urząd Miejski w Goniądzu

13.

921

92109

6050
6057
6059

Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu

3 364 346
823 470

2 540 876

5 965

1 140 710

1 394 201

Urząd Miejski w Goniądzu

14.

926

92601

6050
6057
6059

Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego

478 040

478 040

228 352

249 688*

Urząd Miejski w Goniądzu

Razem

10 214 973

7 396 187

450 507

4 003 090

128 388

2 814 202

* Zostanie złożony wniosek o udzielenie pożyczki w 2010 r. w wysokości 1 420 001 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie wskazane w tabeli i ujęte w pozycjach 1,4,6,14.

Poz. 1 Projekt pn." Rozbudowa wodociągu wiejskiego "Osowiec" Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach : kol. Płochowo, Budne, Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm Goniądz"- Budowa sieci wodociągowej - etap I, Przyłącza domowe etap II - Planowane dofinansowanie projektu w wysokości 633 435 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Poz.4 .Projekt pn." Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu" dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie - środki na realizację projektu na 2010 rok w wysokości 325 526 zł

Poz. 6.Projekt pn." Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie plaży , budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka" realizacja inwestycji z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Oś.4 Leader , kwota dofinansowania 181 352 zł

Poz. 7. Projekt pn." System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych" planowany do realizacji w latach 2010-2011 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Zabezpieczono środki własne w wysokości 242 130 zł . Środki z budżetu unijnego zostaną wprowadzone po stronie dochodowej i wydatkowej w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Poz. 13. Projekt pn. " Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu" Środki w wysokości 1 140 710 zł - udział własny (45% ) w realizacji projektu - zabezpieczono w kredycie ,środki własne par. 6050 - 5 965 zł Środki w wysokości 1 394 201 zł - dofinansowanie unijne z RPO WP projektu ( 55% )- par. 6057

Poz. 14. Projekt pn." Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego" realizacja inwestycji z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Oś.4 Leader , kwota dofinansowania 249 688 zł , środki własne w wysokości 228 352 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/271/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Dotacje / w

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

181 997

1.

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

25 000

2.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

3 000

2.

3.

Biblioteka Publiczna w Goniądzu

35 000

3.

4.

Powiat Moniecki

50 000

4.

Razem

50 000

219 997

Razem

25 000

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/271/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok / w zł/

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na początek roku

Przychody*

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu***

w tym:

§ 2650

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dochody własne jednostek budżetowych

z tego:

1.

ZSP Szkoła Podstawowa Goniądz

1 040

15 000

0

0

0

16 000

0

40

0

2.

Szkoła PodstawowaDownary

3 347

1 000

0

0

0

4 300

0

47

0

3.

Szkoła Podstawowa Wroceń

383

250

0

0

0

600

0

33

0

4.

Szkoła Podstawowa w Klewiance

684

1 550

0

0

0

2 200

0

34

0

5.

ZSP Gimnazjum Goniądz

302

4 000

0

0

0

4 000

0

302

0

6.

ZSP Przedszkole Samorządowe Goniądz

290

800

0

0

0

800

0

290

0

7.

Urząd Miejski w Goniądzu

812

30

0

0

0

0

0

842

0

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu

189

10

0

0

0

0

0

199

0

Ogółem

7 047

22 640

0

0

0

27 900

0

1 787

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe