Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/169/10 Rady Gminy Sokoły

z dnia 12 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr poz. 420 Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146)) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) Rada gminy, uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 16.169.390 zł, w tym dochody bieżące 13.830.886 zł, dochody majątkowe 2.338.504 zł;
b) Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 18.241.390 zł, w tym wydatki bieżące 13.339.314 zł, wydatki majątkowe 4.902.076 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 572.000 zł i zaciągane kredyty w kwocie 1.500.000 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r. i Nr 1a wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do uchwały budżetowej Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2009 roku. Stanowi załącznik Nr 3 i Nr 3 a.
§ 3. Załącznik Nr 2 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy), do uchwały budżetowej Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 1 Uchwały.
§ 5. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2011 -2013 z dochodów budżetowych Gminy. Jako zabezpieczenie pożyczki i kredytu ustanawia się weksel in blanco.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Hanna Maria Kurzyna
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/169/10
Rady Gminy Sokoły
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/169/10
Rady Gminy Sokoły
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/169/10
Rady Gminy Sokoły
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XXXIV/169/10
Rady Gminy Sokoły
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3a.xls

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/169/10
Rady Gminy Sokoły
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe