Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/308/10 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157,poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

64 038,00

87 373,00

151 411,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 080,00

87 373,00

92 453,00

z.własne

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

7 373,00

7 373,00

z.własne

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

70 000,00

70 000,00

z.własne

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 080,00

10 000,00

15 080,00

758

Różne rozliczenia

1 690 985,00

5 000,00

1 695 985,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

50 000,00

5 000,00

55 000,00

z.własne

0920

Pozostałe odsetki

5 000,00

5 000,00

10 000,00

852

Pomoc społeczna

746 093,00

9 000,00

755 093,00

85295

Pozostała działalność

56 000,00

9 000,00

65 000,00

z.własne

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

56 000,00

9 000,00

65 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 054 391,00

- 116 923,00

937 468,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

864 291,00

- 116 923,00

747 368,00

z.własne

0970

Wpływy z różnych dochodów

245 000,00

- 62 850,00

182 150,00

z.własne

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

617 691,00

- 54 073,00

563 618,00

90095

Pozostała działalność

190 100,00

0,00

190 100,00

z.własne

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00

- 100,00

0,00

z.własne

0920

Pozostałe odsetki

0,00

100,00

100,00

Razem:

8 522 549,00

- 15 550,00

8 506 999,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 016 389,00

0,00

2 016 389,00

60016

Drogi publiczne gminne

365 350,00

0,00

365 350,00

z.własne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

9 000,00

10 000,00

z.własne

4270

Zakup usług remontowych

22 850,00

- 20 000,00

2 850,00

z.własne

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

11 000,00

51 000,00

710

Działalność usługowa

0,00

70 000,00

70 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

0,00

70 000,00

70 000,00

z.własne

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

70 000,00

70 000,00

720

Informatyka

5 000,00

- 3 000,00

2 000,00

72095

Pozostała działalność

5 000,00

- 3 000,00

2 000,00

z.własne

2880

Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

5 000,00

- 3 000,00

2 000,00

750

Administracja publiczna

1 236 768,00

- 30 699,00

1 206 069,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 059 280,00

- 39 449,00

1 019 831,00

z.własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

573 720,00

10 451,00

584 171,00

z.własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 200,00

- 3 900,00

11 300,00

z.własne

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

46 000,00

- 46 000,00

0,00

75095

Pozostała działalność

30 930,00

8 750,00

39 680,00

z.własne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

6 000,00

6 000,00

z.własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

1 500,00

13 500,00

z.własne

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

1 250,00

14 250,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

117 890,00

9 565,00

127 455,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

106 750,00

9 565,00

116 315,00

z.własne

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

3 200,00

7 200,00

z.własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 000,00

- 2 540,00

29 460,00

z.własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 200,00

- 350,00

4 850,00

z.własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

900,00

- 110,00

790,00

z.własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36 200,00

6 300,00

42 500,00

z.własne

4300

Zakup usług pozostałych

4 700,00

3 065,00

7 765,00

757

Obsługa długu publicznego

286 125,00

22 000,00

308 125,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75 000,00

22 000,00

97 000,00

z.własne

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

0,00

22 000,00

22 000,00

801

Oświata i wychowanie

2 913 701,00

1 300,00

2 915 001,00

80104

Przedszkola

1 262 910,00

4 000,00

1 266 910,00

Porozum.

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 400,00

4 000,00

8 400,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

100 890,00

- 2 700,00

98 190,00

z.własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 470,00

- 1 700,00

17 770,00

z.własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 530,00

- 1 000,00

530,00

852

Pomoc społeczna

879 980,00

9 000,00

888 980,00

85295

Pozostała działalność

90 400,00

9 000,00

99 400,00

z.własne

3110

Świadczenia społeczne

88 400,00

9 000,00

97 400,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

64 968,00

1 229,00

66 197,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

14 023,00

1 229,00

15 252,00

z.własne

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

4 916,00

1 229,00

6 145,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 606 840,00

- 109 809,00

1 497 031,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 005 448,00

- 110 059,00

895 389,00

z.własne

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

617 691,00

- 54 073,00

563 618,00

z.własne

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

387 757,00

- 55 986,00

331 771,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

199 000,00

4 500,00

203 500,00

z.własne

4260

Zakup energii

184 000,00

- 1 500,00

182 500,00

z.własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11 100,00

6 000,00

17 100,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

139 572,00

- 3 450,00

136 122,00

z.własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

71 818,00

- 2 000,00

69 818,00

z.własne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 200,00

- 1 450,00

1 750,00

90095

Pozostała działalność

255 960,00

- 800,00

255 160,00

z.własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59 700,00

- 700,00

59 000,00

z.własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 400,00

- 100,00

9 300,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

328 375,00

49 864,00

378 239,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

241 375,00

49 864,00

291 239,00

z.własne

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

158 000,00

5 000,00

163 000,00

z.własne

4260

Zakup energii

0,00

1 000,00

1 000,00

z.własne

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

70 375,00

43 864,00

114 239,00

Razem:

9 933 214,00

19 450,00

9 952 664,00

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok", który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2010 roku", który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 7. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Plan dochodów ogółem 8.506.999 zł.

2)Plan wydatków ogółem 9.952.664 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.445.665 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1)z wolnych środków w kwocie 605.665 zł.

2)z kredytów w kwocie 840.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/308/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I

Przychody - ogółem

1.721.453,-

w tym :
1. nadwyżka z lat ubiegłych
2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacjimajątku gminy
7. sprzedaż papierów wartościowychwyemitowanych przez gminę


-
605.665,-
1.115.788,-
-
-
-
-

II

Rozchody - ogółem

275.788,-

w tym :
1. spłaty kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych


158.500,-
117.288,-
-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/308/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Koszty poniesione do 31.12.2009

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innychźródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2

3,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

600

60016

Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m. Doktorce

231.630

14 630

217.000

217.000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

2

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż(ul.Bielska)Nr1508B, przejście przez m.Zawyki o długości 1448,43 mb - w ramach PW NPPDL 2008-2011

1.646.039

0

1.646.039

121.510

340.000

1.184.529B

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

3.

600

60016

Budowa ul. Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym- wykup gruntów , dokumentacja techniczna, podział geodezyjny 2005-2010

83.130

11.130

72 000

72 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

4.

801

80104

Zakup zmywarki

7 000

0

7 000

7 000

0

0

0

ZSiPOW W SURAŻU

5.

900

90001

Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki

935.389

20.000

915.389

169.621

0

182.150A

563.618

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

6.

900

90015

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż

69 438

52.338

17.100

17 100

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

7.

801

80104

Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych

1.015.407

0

1.015.407

115.407

500.000

0

400.000

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

8.

630

63095

Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi - dokumentacja techniczna

512 120

0

27 000

27 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

Ogółem

4.500.153

98 098

3.916.935

746.638

840.000

1.366.679

963.618

X

A. Inne źródła (wpłaty ludności 182.150zł.)
B Inne źródła (dotacja z Powiatu Białostockiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 723.019 oraz z budżetu powiatu 461.510zł)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/308/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.

Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizująca zadanie

Okres realizacji zadania

Łączne nakłady finansowe

Poniesione wydatki do końca 2009r.

Wysokość wyd.
w 2010r.

Budżet Gminy

Dotacje FS

1.

PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
PRIORYTET:Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
DZIAŁANIE
3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki

Urząd Miejski w Surażu

2009-2010

935.389,-

20.000,-

351.771,-

563.618,-

2.

PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
PRIORYTET:Oś 6. Rozwój infrastruktury społecznej
DZIAŁANIE
6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacjiRemont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych

Urząd Miejski w Surażu

2009-2010

1.015.407,-

0

615.407,-

400.000,-

2.

Ogółem

-

-

1.950.796,-

20.000,-

967.178,-

963.618,-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/308/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 101.373zł. W rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 87.373zł. : wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu OSINOBUS i samochodu strażackiego w kwocie 7.373zł., wpływ darowizny na rzecz gminy w kwocie 70.000zł. oraz planowany wpływ z różnych dochodów w kwocie 10.000zł., w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - odsetki do lokaty w kwocie 5.000zł., w rozdziale 85295 Pozostała dzialalność o kwotę 9.000zł. na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB MC 3011-199/2010 dotacja na na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", Jednocześnie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 116.923zł. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dokonano krekty planu dochodów po roztrzygnięciu przetargu i podpisanu aneksu z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano zmiany klasyfikacji odsetek w kwocie 100zł. Plan wydatków uległ zwiększeniu w następujących rozdziałach: w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 70.000zł., w rozdziale 75095 Pozostała dzialalność o kwotę 8.750zł. na zorganizowanie dożynek wojewódzkich m.in. na występ zespołu Czeremszyna w kwocie 6.000zł., zakup kwiatów, nagród, chlebów, itp.,w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.565zł. z przeznaczenim na zakup mebli, akumulatorów, materiałów do wzmocniena i naprawę wieży syreny alarmowej, wypłatę ekwiwalentu za szkolenia i akcje pożarowe, w rozdziale 75702 Obsługa długu publicznego o kwotę 22.000zł. na wpłatę prowizji za uruchomienie kredytu z BGK wykonanwcy wyłonionego w drodze przetargu, w rozdziale 80104 Przedszkola - dotacja celowa w kwocie 4.000zł. dla innej jst na dzieci z gminy uczęszczające do przedszkola w Białymstoku, w rozdziale 85295 Pozostała dzialalność o kwotę 9.000zł. dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wkład własny 20% w kwocie 1.229zł. do otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zakup "Wyprawki szkolnej", w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic o kwotę 4.500zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja bieżąca o kwotę 5.000zł. na wydanie monografii parafii Suraż, o kwotę 1.000zł. na opłacenie za energię w świetlicach gminnych, korekta o kwotę 43.864zł. dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rynkach" po podpisaniu aneksu o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami między innymi: na ułożenie bruku na ul. Zamkowej, na bieżące utrzymanie dróg, na wynagrodzenia w administracji po zmniejszeniu na Funduszu Pracy oraz na wynagrodzeniach z innych rozdziałów budżetu m.in. z 80113, 90017, 90095.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe