Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 194/XXXII/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 z 2010. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125 poz. 842) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 2008r. Nr 225, poz. 1487, z 2009r. Nr 219, poz. 1706 ) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala co następuje:
§ 1. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt. 1 i które nie spełniają warunku określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , których dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenie podlegają zwrotowi w części lub całości zgodnie z następującymi zasadami:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %
Powyżej 150 do 200 50
Powyżej 200 do 230 70
Powyżej 230 do 250 90
Powyżej 250 100
§ 3. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w § 1, określając jego wysokość i zasady zwrotu, zgodnie z § 2 uchwały oraz przy uwzględnieniu sytuacji osoby lub rodziny, ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2. Zwrot wydatków, o których mowa w §2, następuje na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Zygmunt Wojciech Wojno
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe