Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-12(14)/2010/624/VI/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miasta Wysokie Mazowieckie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

Miasta Wysokie Mazowieckie

prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem,

posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 722-000-22-23,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 30 kwietnia 2012 r.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE"): na wytwarzanie ciepła z dnia 28 października 1998 r. nr WCC/364/624/U/OT-7/98/MK z późn. zm. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 28 października 1998 r. nr PCC/376/624/U/OT-7/98/MK z późn. zm., w dniu 26 kwietnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Stosownie do art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, następującymi pismami: z dnia 10 maja 2010 r. nr OLB-4210-12(2)/2010/624/VI/JD, z dnia 11 czerwca 2010 r. nr OLB-4210-12(6)/2010/624/VI/JD, z dnia 8 lipca 2010 r. nr OLB-4210-12(8)/2010/624/VI/JD, z dnia 12 sierpnia 2010 r. nr OLB-4210-12(10)/2010/624/VI/JD.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym", uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek opłat, następującymi pismami: z dnia 31 maja 2010 r. L.dz. 685/2010, z dnia 18 czerwca 2010 r. L.dz. 802/2010, z dnia 23 lipca 2010 r. L.dz. 1001/2010, z dnia 20 sierpnia 2010 r. L.dz. 1156/2010.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanych z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy - zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie

Tomasz Adamczyk

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Siekierko, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie;

2. Pan Andrzej Michalski, Dyrektor Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem;

3. Pan Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski;

4. A/a

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. u. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Jolanta Dereń- starszy specjalista

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr OLB-4210-12(14)/2010/624/VI/JD
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 6 września 2010 r.
Zalacznik1.pdf

taryfa 2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe