reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/286/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60.060 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę193.517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 1, 1a, 2, 4 i 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 33.711.020 zł

2. Plan wydatków ogółem: - 36.292.567 zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.581.547 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 964.000 zł., nadwyżką w kwocie 157.547 zł. oraz kredytem długoterminowym w kwocie 1.460.000 zł przeznaczonym na sfinansowanie planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwa: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Górna, Piękna", "Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z droga wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka" i "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

0

25 000

60016

Drogi publiczne gminne

0

25 000

własne

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

25 000

750

Administracja publiczna

0

85 000

75095

Pozostała działalność

0

85 000

własne

0970

Wpływy z różnych dochodów

85 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0

236 856

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0

236 856

własne

0310

Podatek od nieruchomości

234 198

własne

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

2 658

758

Różne rozliczenia

491 149

0

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

491 149

0

własne

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

491 149

801

Oświata i wychowanie

0

84 233

80104

Przedszkola

0

79 390

własne

0830

Wpływy z usług

76 098

własne

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 292

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

0

4 843

własne

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 843

Razem:

491 149

431 089

w tym: dochody majątkowe

0

0

dochody bieżące

491 149

431 089


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

0

41 143

60014

Drogi publiczne powiatowe

0

5 000

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000

60016

Drogi publiczne gminne

0

36 143

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

36 143

700

Gospodarka mieszkaniowa

50 000

10 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000

0

własne

4480

Podatek od nieruchomości

40 000

70095

Pozostała działalność

10 000

10 000

własne

4270

Zakup usług remontowych

10 000

własne

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

710

Działalność usługowa

0

6 000

71095

Pozostała działalność

0

6 000

własne

4300

Zakup usług pozostałych

6 000

720

Działalność usługowa

0

1 000

72095

Pozostała działalność

0

1 000

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 000

750

Administracja publiczna

30 000

85 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 000

0

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000

75095

Pozostała działalność

0

85 000

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

73 000

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

2 000

75405

Komendy Powiatowe Policji

0

2 000

własne

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

2 000

801

Oświata i wychowanie

552 978

325 469

80101

Szkoły podstawowe

256 000

0

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

141 000

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 500

własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 500

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000

własne

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn.i książek

5 000

własne

4260

Zakup energii

2 000

własne

4270

Zakup usług remontowych

17 000

własne

4300

Zakup usług pozostałych

11 000

własne

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000

80103

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

5 000

0

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000

80104

Przedszkola

100 178

320 626

własne

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

100 178

własne

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 174

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

192 824

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29 205

własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 705

własne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 600

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31 850

własne

4220

Zakup środków żywnościowych

31 400

własne

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn.i książek

530

własne

4260

Zakup energii

10 260

własne

4270

Zakup usług remontowych

788

własne

4280

Zakup usług zdrowotnych

750

własne

4300

Zakup usług pozostałych

2 500

własne

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

160

własne

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

400

własne

4410

Podróże służbowe krajowe

500

własne

4430

Różne opłaty i składki

700

własne

4440

Odpisy na ZFŚS

6 372

własne

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

408

własne

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300

własne

4750

Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji

200

80110

Gimnazja

180 300

0

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

108 500

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34 500

własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 800

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 000

własne

4260

Zakup energii

4 000

własne

4270

Zakup usług remontowych

3 000

własne

4300

Zakup usług pozostałych

8 500

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2 000

0

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

3 000

4 843

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 500

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 500

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 843

80148

Stołówki szkolne

6 500

0

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 500

852

Opieka społeczna

13 688

13 688

85219

Ośrodki pomocy społecznej

13 688

13 688

własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 688

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 688

900

Gospod. komunalna i ochrona środowiska

0

10 306

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0

10 306

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 306

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35 000

35 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

35 000

30 000

własne

2480

Dotacja podmiot.z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

30 000

własne

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinsansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

35 000

92116

Biblioteki

0

5 000

własne

2480

Dotacja podmiot.z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5 000

926

Kultura fizyczna i sport

3 000

95 000

92695

Pozostała działalność

3 000

95 000

własne

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

95 000

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

Razem:

684 666

624 606

w tym: wydatki majatkowe

65 000

52 449

bieżące

619 666

572 157


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Podmiot dotowany

Kwota dotacji /w zł./

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60013

6300

Województwo Podlaskie - Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka - dofinansowanie

50 000

600

60014

6300

Powiat Sokólski- "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 - Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka" - dofinansowanie

43 078

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 B Zwierzyniec Wielki - na odcinku Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały" - dofinansowanie

494 031

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1346 B od drogi nr 1345 B - Trzyrzeczki" - dofinansowanie

50 728

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1247 B od drogi nr 673 - Szuszalewo" - dofinansowanie

37 956

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1230B Kamienna Stara-Dąbrowa Białostocka we wsi Osmołowszczyzna polegającego na wymianie części przelotowej istniejącego przepustu żelbetowego na rurę O HDPE dł. ok. 12 m. - dofinansowanie

27 000

600

60014

6300

Remont nawierzcni żwirowej na drodze nr 1230B na odcinku stacja Kamienna - przejazd kolejowy

25 107

851

85195

2710

Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce

15 618

851

85111

6220

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

120 000

921

92109

6220

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

65 000

926

92601

6300

Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej prowadzonym przez powiat

200 000

921

92116

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

304 000

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

551 000

801

80104

2510

Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Biał.

436 000

801

80104

2510

Przedszkole w Różanymstoku

63 822

754

75478

2710

Gmina Wilków - dofinansowanie usuwania skutków klęski żywiołowej

30 000

801

80110

6300

Gmina Dąbrowa - dofinansowanie remontu Gimnazjum w miejsowości Żelazna

30 000

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60002

6230

Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z drogą wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka

610 000

801

80101

2540

Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie,Kamiennej Nowej

1 078 681

801

80104

2540

Prowadzenie Punktów Przedszkolnych

40 000

851

85154

2630

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

30 000

851

85195

2630

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

20 000

926

92695

2630

Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

20 000

926

92695

2630

Sport kwalifikowany

185 000

Ogółem:

1 798 518

1 354 822

1 373 681


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2010 rok

Dział

Rozdział

Program gospodarki pozabudżetowej

Stan środków na 01.01.2010

Przychody 2010 r.

W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu

Koszty 2010 r.

W tym: wpłata do budżetu

Stan środków na 31.12.2010

801

80104

Przedszkola

3 121

666 304

499 822

665 925

3 500

Razem:

3 121

666 304

499 822

665 925

0

3 500

Uaktualniono wysokość planu dotacji. Zakłady budżetowe podlegają likwidacji z dniem 31 sierpnia 2010 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 rok

1)Zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi we wsi Krugło.

2)Zwiększono wysokość dochodów w dziale Administracja publiczna o kwotę 85.000 zł z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

3)Zwiększono ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 234.198 zł.

4)Zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2.658 zł.

5)Zwiększono wysokość dochodów w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 84. 233 zł z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych - 4.843 zł oraz z tytułu dochodów realizowanych w Przedszkolu w Różanymstoku i Przedszkolu - Żłobku w Dąbrowie Białostockiej - 79.390 zł.

6)Zmniejszono wysokość subwencji ogólnej część oświatowa w kwocie 491.149 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/0341/116c/KBM/10/2706.

7)Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama