reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/219/2010 Rady Gminy Brańsk

z dnia 14 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Brańsk oraz gminnych jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym a także, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 i art. 40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr. 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz 1441, z 2006 r. Nr. 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz . 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r, Nr 180 poz 1111, Nr 223, poz 1458) z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz 230, Nr 106, poz. 675) oraz art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady umarzania wierzytelności, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Brańsk i jednostek organizacyjnych Gminy Brańsk z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacji podatkowej.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) wierzytelności - rozumie się przez to należność główną lub odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy czym kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają sumowaniu;

2) dłużnikiem - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

3) kompletnym wniosku - rozumie się przez to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy;

4) uldze - rozumie się przez to: rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności i wierzytelności.

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych uprawniony jest Wójt Gminy Brańsk.

2. Wójt Gminy Brańsk może upoważnić do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Skarbnika Gminy Brańsk, kierowników referatów urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 4. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub części lub można zastosować ulgę w całości lub części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że:

1) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;

2) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

4) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika;

5) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek o ogłoszeniu upadłości w związku z brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego;

6) nie można ustalić dłużnika, dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych nie pozostawiając żadnego majątku lub w przypadku osób fizycznych pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

7) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania;

8) egzekucja okazała się bezskuteczna, mimo kilkakrotnie podejmowanych działań egzekucyjnych;

9) ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika;

10) należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu.

2. Wierzytelność może być również umorzona lub można zastosować ulgę w całości lub części mimo braku okoliczności wymienionych w punkcie 1, jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub losowe.

3. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w ust.1 pkt.1, 9 może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w punkcie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 umorzenie wierzytelności może nastąpić również z urzędu.

4. Podmiot ubiegający się o umorzenie lub zastosowanie ulg składa organowi lub osobom wymienionym w § 3 umotywowany wniosek wraz z następującymi załącznikami:

1) zaświadczenie o dochodach osoby zainteresowanej i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);

2) zaświadczenie o dochodach lub bilans, rachunek zysków i strat, a ponadto opinia banku o sytuacji finansowej podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i publiczną);

3) inne dokumenty potwierdzające wykazane we wniosku fakty oraz żądane przez Wójta Gminy.

5. W przypadku gdy wierzytelność jest umarzana z urzędu w aktach sprawy winny znajdować się dowody, notatki, adnotacje lub inne dokumenty umożliwiające merytoryczne i ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.

6. Decyzja lub porozumienie o umorzeniu wierzytelności lub zastosowaniu ulgi muszą być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek, wymienionych w § 4 ust. 1.

7. Jeżeli umorzenie lub ulga dotyczą części wierzytelności, w decyzji lub porozumieniu należy oznaczyć termin zapłaty pozostałej części wierzytelności. W razie niedotrzymania terminu spłaty pozostałej części wierzytelności następuje wygaśnięcie decyzji lub porozumienia.

8. Umorzenie wierzytelności lub zastosowanie ulgi w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia i udzielania ulg zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

9. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia przyznania ulgi do upływów terminów zapłaty określonych przez przyznającego ulgę. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w tych terminach, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w zdaniu pierwszym.

10. Udzielanie ulg i umorzeń w spłacie wierzytelności następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

11. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzają kierownicy jednostek i kierownicy referatów określonych w zobowiązaniach do ustalenia i dochodzenia należności.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi organ wymieniony w § 3 , na wniosek dłużnika może odraczać terminy zapłaty całości lub części należności pieniężnej na raty na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a w przypadku gdy wierzytelność powstała z tytułu najmu lokali mieszkalnych na okres do 12 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji lub dnia zawarcia porozumienia:

1) Decyzja i porozumienie powinny zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności wierzytelności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie, albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat;

2) Organ, o którym mowa w § 3 może cofnąć swoją decyzję lub wycofać się z porozumienia, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłaceniu, okazały się fałszywe, bądź gdy dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji lub zawarcia porozumienia;

2. Projekt decyzji lub porozumienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 przedkłada się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności oraz udzielanie ulg w ich spłacaniu następuje w odniesieniu:

1) do należności pieniężnych o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej;

2) do należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze porozumienia.

§ 7. 1. Umorzenie wierzytelności oraz udzielanie ulg w ich spłacaniu dokonywane na wniosek przedsiębiorcy następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm. i ma charakter pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.U. UE L 379/5 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej przekazuje wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy oświadczenie lub zaświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych z którymi związana jest udzielana pomoc de minimis, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy oraz zaświadczenie o stanie zobpowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz inne dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku, a także dokumenty na żądanie Wójta Gminy Brańsk.

§ 8. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy informację o wysokości umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulgach do dnia 30 czerwca roku następnego za rok ubiegły.

§ 9. Informacje należy sporządzić z podziałem na rodzaje należności, powinna ona zawierać liczbę podmiotów objętych umorzeniami i ulgami, kwotę oraz okoliczności stanowiące podstawę podjętej decyzji.

§ 10. Traci moc uchwała Nr VIII/52/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 października 2007 roku ( Dz.Urz.Woj.Podl. z 2007 r. , nr 252, poz. 2638 ) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wietoszko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama