Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/466/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 40, poz. 230) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach stanowiącym załącznik do uchwały nr LII/580/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrażenie:

"zmienionej uchwałą nr LII/580/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach;";

2) w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 otrzymują odpowiednio brzmienie:

"2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);";

"3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);";

"6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);";

3) w § 4:

a) w ust. 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) wydawanie aktów normatywnych w formie zarządzeń.",

b) ust. 7 i 8 otrzymują odpowiednio brzmienie:

"7. W skład ośrodka wchodzą działy, zespoły obiektów i samodzielne obiekty bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi.";

"8. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych działów, zespołów obiektów i samodzielnych obiektów określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Suwałk.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"1. Ośrodek użytkuje obiekty: 1) hale sportowe z lokalem biurowym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach; 2) pływalnię z siłownią przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach; 3) tereny rekreacyjne Zalewu "ARKADIA" w Suwałkach, 4) skate park przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach; 5) stadion lekkoatletyczny przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach; 6) korty tenisowe przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach; 7) budynki: socjalny i pawilon sportowy przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach; 8) stadion piłkarski przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach; 9) Dom Noclegowy "WIGRY" przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach; 10) budynki Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Zastawie 38 i 38A w Suwałkach; 11) Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglarski w Starym Folwarku nad jeziorem "Wigry"; 12) boisko sportowe przy ul. Kowieńskiej w Suwałkach; 13) Aquapark przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach.";

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta Suwałki.";

6) w § 7 skreśla się ust. 3;

7) skreśla się § 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Włodzimierz Marczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe