Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zwanych dalej ,,należnościami", przypadających Miastu Suwałki oraz jego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym - zwanych dalej "jednostkami podległymi", od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej ,,dłużnikami", warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje organy uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Należności, o których mowa w §1, mogą być z urzędu umarzane w całości jeżeli:

1. osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2. osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

§ 3. 1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Miasta Suwałk:

1) należności mogą być umarzane w całości lub części,

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

2. Ulgi przyznane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach, o których mowa w § 3 ust. 1 stanowią pomoc publiczną de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006.

3. Przepis ust. poprzedzającego stosuje się również do odsetek i innych należności ubocznych.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgi stanowiące pomoc publiczną de minimis winien przedstawić:

a) zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) w zakresie pozostałym - sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 2 oraz informacje według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 4. 1. Do umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w § 1, jest uprawniony Prezydent Miasta Suwałk, z tym że jeżeli kwota należności głównej przekracza kwotę 40.000 zł umarzanie, odraczanie terminów spłaty lub rozłożenie na raty spłat należności następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W odniesieniu do należności przypadających jednostkom podległym, do umarzania należności oraz odraczania terminu spłaty całości lub części należności albo rozkładania płatności całości lub części należności na raty uprawnieni są kierownicy tych jednostek - jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40.000 zł.

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

4. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, mogą być umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

5. Dokonując umorzenia części należności, właściwy organ określa termin zapłaty pozostałej części należności.

6. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, wykazującym przesłanki do zastosowania ulg określonych niniejszą uchwałą.

7. W przypadkach prowadzenia postępowania w sprawie umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w § 1 na wniosek dłużnika, zobowiązany jest on dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające przesłanki do zastosowania ulg określonych niniejszą uchwałą. W przypadku stwierdzenia po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie potwierdzić istnienia lub nie istnienia przesłanek do zastosowania ulg określonych niniejszą uchwałą, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie dłużnikowi odpowiedni termin do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

8. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości którejkolwiek z ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi w pierwotnych terminach zapłaty (tj. obowiązujących przed odroczeniem terminu spłaty lub rozłożeniem na raty spłaty należności).

9. W przypadku należności zawierającej podatek VAT, warunkiem odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty, jest uprzednie uregulowanie przez dłużnika w całości, kwoty podatku VAT.

10. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

11. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

12. Odmowa umorzenia, odroczenia terminów spłaty lub rozłożenia na raty spłat należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony, o którym mowa w ust. 1 i 2.

13. Przepisy ust. 1-12 oraz § 1-3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

14. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

15. Wnioski o udzielenie ulg nierozpoznane do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 5. 1. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Suwałk do informowania Rady Miejskiej w Suwałkach o dokonanych przez niego oraz kierowników jednostek podległych umorzeniach należności oraz odroczeniach terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożeniach płatności całości lub części należności na raty, wg stanu na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - za dany rok, w terminie do 31 marca roku następnego.

2. Kierownicy jednostek podległych, w przypadku umorzenia należności oraz odroczenia terminów spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty, przedstawiają Prezydentowi Miasta Suwałk oraz Skarbnikowi Miasta sprawozdanie o umorzeniach należności oraz odroczeniach terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożeniach płatności całości lub części należności na raty, wg stanu na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - za dany rok, w terminie do 10 marca roku następnego.

3. Wzór sprawozdania określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIX/548/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Suwałki oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Włodzimierz Marczewski

Załącznik do Uchwały Nr LI/472/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe