Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Wizna

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.211, 212 i 216 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ) RADA GMINY WIZNA u c h w a l a , co następuje :
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 rok polegających na:
a) Z w i ę k s z e n i u dochodów budżetowych o kwotę 25 . 000,- zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000,- zł Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 14.700,- zł; § 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
b) Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 195.200,- zł oraz zmniejszeniu o kwotę 170.200,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach budżet gminy ulega zmianie i ogółem wynosi : DOCHODY - 10. 703. 891,- zł W tym: a ) dochody bieżące - 10.251.038,- zł; b) dochody majątkowe - 452.853,- zł WYDATKI - 12. 649. 870,- zł W tym: a ) wydatki bieżące - 9. 565. 622,- zł b) wydatki majątkowe - 3.084.248,- zł
§ 2. 1) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 a do uchwały RADY GMINY Nr XXXI / 151 / 09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2010 r. pn. "Zadania inwestycyjne w 2010 ", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Zbigniew Szulc
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/186/10
Rady Gminy Wizna
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zal[1]. Nr 1 do uch. wyd. 10
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/186/10
Rady Gminy Wizna
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

zalaczniki do uchwaly sierpien 2010
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe