Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Puńsk

z dnia 24 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 Z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675), Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) oraz §7 Uchwały Nr XXX/153/09 Rady Gminy z 29.12.2009 w sprawie budżetu na 2010 rok Rada Gminy Puńsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie:

1. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5.855.169,- zgodnie z tabelą Nr 1

2. zmniejszyć plan wydatków o kwotę 98.982,- zgodnie z tabelą Nr 2

3. zwiększyć plan wydatków o kwotę 98.982,- zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok wynosi ogółem 13.456.605,-

w tym:

- dochody bieżące 11.206.985,-

- dochody majątkowe 2.249.620,-

2. plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok wynosi ogółem 22.261.809,-

w tym

- wydatki bieżące 11.573.323,-

- wydatki majątkowe 10.688.486,-

Deficyt budżetu w kwocie 8.805.204,- zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 2.265.035,- pożyczką w kwocie 6.000.000,- na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz wolnymi środkami w kwocie 540.169,-

§ 3. Przyjmuje się:

- zadania inwestycyjne w 2010r.- załącznik Nr 1

- przychody i rozchody budżetu w 2010r. - załącznik Nr 2

- prognoza spłaty długu na lata 2010-2015- załącznik Nr 3

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

1. Finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000,-

2. Na finansowanie planowanego deficytu 2.265.035,-

3. Na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem Środków Europejskich 6.000.000,-

4. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.715.965,-

5. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §4.

§ 5. Część opisową stanowi załącznik Nr 4

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Tabela Nr 1
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Prognoza spłaty długu na lata 2010- 2019

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 sierpnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Część opisowa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe