Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/156/10 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr.102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 ) oraz art. 165 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok:

1) zwieksza się plan dochodów ogółem o kwotę 45.372,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały;

2) zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 38.500,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 do Uchwały;

3) zwieksza się lan dochodów ogółem o kwotę 476.372,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

4) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 69.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

5) źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2 100 000, 00 zł będzie:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 260.000,00 zł,

- kredyt długoterminowy w kwocie 127 326,00 zł,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 972 674,00 zł,

- pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 400 000,00 zł,

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 340. 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ogółem 10.628.856,00 zł w tym: dochody bieżące 9.322.670,00 zł, dochody majątkowe 1.306.186,00 zł; plan wydatków wynosi ogółem 12.728.856,00 zł w tym: wydatki bieżące 8.490.856,00 zł, wydatki majątkowe 4.238.000 zł.

§ 2. Zmienia się brzmienie załącznika Nr 2 do Uchwaly Nr XXVI/134/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku Rady Gminy Kobylin-Borzymy - wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r. - poprzez dodanie w dziale II - zadania noworozpoczynane pkt. 6: Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków /przebudowa SUW - Stypułki-Święchy i Pszczółczyn/.

§ 3. Zmienia się brzmienie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXX/151/10 Rady Gminy Kobylin-Borzymy - Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ninijszej Uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 400 000,00 zł na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia na terenie gminy".

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem ustalonym w § 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Czajkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/156/10
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/156/10
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/156/10
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe