Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/186/10 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106,poz.675) art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 65 poz.554, Nr 81, poz.527) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz.1706) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 i które nie spełniają warunku określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", których dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenie podlegają zwrotowi w części lub całości zgodnie z następującymi zasadami:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % Wysokość odpłatności liczonaw stosunku do kosztu pomocyw zakresie dożywiania wyrażona w %
Do 150 Nieodpłatnie
Powyżej 150 do 170 50
Powyżej 170 do 200 70
Powyżej 200 100
§ 3. Zwrot wydatków, o których mowa w § 2, następuje na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/39/03 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe