reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/243/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rajgród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rajgród.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola lub zespołu szkół, w skład którego wchodzi przedszkole, prowadzonego przez Gminę Rajgród,

2) opłacie miesięcznej - należy przez to rozumieć wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za świadczenia realizowane ponad czas podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalanej na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu,

3) podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

§ 3. 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne w Gminie Rajgród w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej powyżej 5 godzin dziennie ustala się opłatę za w wysokości 2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

3. Za zajęcia, o których mowa w ust. 2 uważa się:

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

2) zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dziecka oraz zaspakajające potrzebę aktywności i zainteresowań,

4) pracę stymulacyjną i korekcyjną, zabawy kompensacyjno-wyrównawcze, pracę z dziećmi zdolnymi,

5) inne formy nauczania rozszerzające rozwój umysłowy i fizyczny dziecka.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.

§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz w § 4 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu lub zwrotowi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama