reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/415/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sokółka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,, poz. 146) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sokółka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazuje się organy lub osoby do tego uprawnione.

2. Przez należność pieniężną rozumie się należność główną wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi według stanu na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi, przysługującej od jednego dłużnika.

3. Przez minimalne wynagrodzenie rozumie się kwotę wynagrodzenia określoną w odrębnych przepisach jako minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

§ 2. 1. Należność pieniężna może być umorzona w całości lub części, jeżeli:

1) nie ściągnięto jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego,

2) nie można ustalić dłużnika, bądź jego miejsca pobytu,

3) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

4) ściągnięcie jej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie okaże się nieskuteczne,

6) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

7) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności pieniężnej nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

8) uzasadnia to ważny interes publiczny.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 umorzenie należności pieniężnej może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek dłużnika zawierający uzasadnienie, do którego załącza się dowody potwierdzające treść wniosku w zakresie istotnych przesłanek do podjęcia decyzji lub uchwały. W pozostałych przypadkach umorzenie może nastąpić także z urzędu.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na pisemny wniosek dłużnika, termin spłaty należności pieniężnych może zostać odroczony bądź spłata może zostać rozłożona na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interesem jednostki organizacyjnej.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

4. Od należności pieniężnej, której termin spłaty odroczono lub spłatę rozłożono na raty nie nalicza się odsetek za czas od wydania decyzji lub podjęcia uchwały do upływu terminu zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do zapłaty należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4.

§ 4. 1. Upoważnionymi do umarzania należności pieniężnych jest:

1) kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza czterokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) Burmistrza - jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3) Rada Miejska - w pozostałych przypadkach.

2. Upoważnionym do odraczania spłaty lub rozkładania płatności na raty jest:

1) kierownik jednostki - do należności danej jednostki,

2) Burmistrz do pozostałych należności gminy.

§ 5. Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie spłaty lub rozłożenie spłaty na raty następuje w drodze decyzji kierownika jednostki organizacyjnej, zarządzenia Burmistrza lub uchwały Rady Miejskiej.

§ 6. 1. Umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi zachodzą odnośnie wszystkich zobowiązanych.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 7. 1. Organ lub osoba uprawniona do zastosowania ulgi może zmienić lub uchylić swoją decyzję lub uchwałę, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których ulgę udzielono okazały się fałszywe, jeżeli decyzja lub uchwała podjęte zostały w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził organ lub osobę w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę udzielenia ulgi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 dłużnik jest zobowiązany do zwrotu należności pieniężnej w pełnej wysokości.

§ 8. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają Burmistrzowi informację o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty należnościach pieniężnych według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia danego roku kalendarzowego, w terminie odpowiednio do 31 lipca i 31 stycznia roku następnego.

§ 9. 1. Stosowanie ulg, o których mowa w uchwale, wobec przedsiębiorców w rozumieniu przepisów art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia organowi lub osobie udzielającej pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)

§ 10. Traci moc uchwała Nr XI/101/99 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 września 1999 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama