reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/420/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sokółka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010r. Nr 157, poz. 1241), a także art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495 i Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr Nr 215, poz. 1664), Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin określający wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sokółka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr LIII/420/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2 września 2010 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI NA TERENIE GMINY SOKÓŁKA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejszy Regulamin określa:

1) wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2) wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sokółka.

3) wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sokółka.

Rozdział 2.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sokółka powinien:

1) prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2) posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie się ubiega;

3) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników, wyposażoną w:

a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników na odpady, z zastrzeżeniem pkt 4,

b) miejsce do magazynowania pojemników na odpady,

c) miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych;

d) biuro obsługi klientów wyposażone w środki łączności oraz przedłożyć informację Burmistrzowi Sokółki o lokalizacji tego biura, godzinach urzędowania i numerze telefonu,

4) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;

5) posiadać oznakowany tabor samochodowy i pojemniki do gromadzenia odpadów dostosowane do wykonywania tej działalności;

6) zapewnić usługobiorcy możliwości zakupu lub dzierżawy pojemników lub worków do gromadzenia odpadów zmieszanych jak również odpadów zebranych selektywnie na terenie nieruchomości,

7) posiadać pojemniki do odbioru wyselekcjonowanych odpadów z terenu budów lub remontów,

8) posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, itp.:

a) miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Sokółka i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka,

b) w sytuacji wyczerpania mocy przerobowych lub niemożliwości odbioru odpadów przez instalacje wymienione w pkt 8 lit. a, miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego;

9) przedsiębiorca powinien zapewniać możliwość mycia i odkażania pojemników na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości,

10) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r.).

Rozdział 3.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SOKÓŁKA

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sokółka powinien spełniać poniższe wymagania:

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2) posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

3) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów, wyposażoną w:

a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 4,

b) miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych;

4) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;

5) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

6) posiadać biuro obsługi klientów wyposażonego w środki łączności oraz przedłożyć informację Burmistrzowi Sokółki o lokalizacji tego biura, godzinach urzędowania i numerze telefonu,

7) łożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r. ze zm).

Rozdział 4.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY SOKÓŁKA

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jest zobowiązany:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art.8 ust.1, 1a, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg. obowiązującej stawki;

2) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem;

3) posiadać pojazd przystosowany do przewozu wyłapywanych zwierząt, zapewniający ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych;

4) posiadać specjalistyczny sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt;

5) zapewnić odpowiednią odzież ochronną dla osób wyłapujących zwierzęta.

Rozdział 5.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, jest zobowiązany:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art.8 ust.1, 1a, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg. obowiązującej stawki;

2) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności posiadać takiego rodzaju urządzenia jak:

a) w przypadku prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:

- klatki dla zwierząt;

- pomieszczenia do przeprowadzania kwarantanny bezdomnych zwierząt;

- chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych.

- posiadać zawartą umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom bieżącej opieki weterynaryjnej,

b) w przypadku prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych:

- chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części;

- urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części.

3) posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwierząt, zapewniający ochronę przewożonych zwierząt przed wpływem warunków atmosferycznych;

4) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędnej w prowadzeniu takiej działalności.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6. Przedsiębiorca, który nie spełnia wymagań niniejszego regulaminu nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sokółka.

§ 7. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Burmistrzowi Sokółki wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

§ 8. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Sokółki informacji dotyczącej:

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru gminy Sokółka w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;

b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych - termin jak w § 8 pkt. a;

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów - termin jak w § 8 pkt. a;,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania - termin jak w § 8 pkt. a;

§ 9. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama