Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/148/10 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mały Płock lub jej jednostkom podległym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mały Płock lub jej jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.
§ 2. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą zostać umorzone w całości lub części, jeżeli:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny na wniosek dłużnika:
1) mogą być umarzane w całości lub w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone, jeżeli:
1) wystąpią uzasadnione względy społeczne i gospodarcze,
2) wystąpi uzasadniony interes społeczny gminy,
3) ściąganie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.
§ 4. Uchwała niniejsza znajduje zastosowanie także do ulg udzielanych w spłacie należności na rzecz przedsiębiorców, przy czym pomoc udzielana na jej podstawie w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, będzie pomocą de mini mis, której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.)
§ 5. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na podstawie § 2 pkt 5 i § 3 uchwały, stosowanie umarzania lub rozkładania na raty należności stanowi pomoc publiczną.
2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg jest przedłożenie przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem następujących dokumentów:
1) oświadczenia lub zaświadczenia o pomocy de mini mis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych, jak również informacji o każdej innej niż de mini mis pomocy (uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim) dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały,
2) oświadczenia, iż podmioty te nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełniają kryteriów określonych w pkt 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw,
3) przedsiębiorca, na każde żądanie zobowiązany jest także do składania innych niezbędnych informacji i dokumentów związanych z udzieloną pomocą.
§ 6. Ustala się następujące zasady rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki, której przysługuje należność:
1) rozłożenie spłaty należności na raty może nastąpić na maksymalnie 12 rat miesięcznych płatnych w terminie płatności bieżących należności z tego samego tytułu lub w przypadku braku obowiązku płatności bieżących należności - na koniec każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło udzielenie ulgi,
2) odroczenia terminu spłaty należności można udzielić maksymalnie na sześć miesięcy,
3) od daty ustalenia zasad rozłożenia spłaty należności na raty lub odroczenia jej terminu do daty spłaty tej należności nie pobiera się odsetek za zwłokę,
4) jeżeli dłużnik nie reguluje w terminie bieżących należności na rzecz jednostki, której przysługuje należność lub nie wywiązuje się prawidłowo z ustaleń dotyczących zasad rozłożenia spłaty należności na raty lub odroczenia jej terminu, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna z dniem zawiadomienia dłużnika o nieprawidłowościach w spłacie należności lub regulowania należności bieżących,
5) od dnia wymagalności roszczenia, o którym mowa w pkt 4, do kwoty głównej należności dolicza się odsetki za przekroczenie terminów płatności należności.
§ 7. Do umarzania, odraczania, rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest:
1) Wójt Gminy Mały Płock - jeżeli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 10.000,00zł.,
2) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Mały Płock, z której działalnością wiąże się należność - jeżeli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 2.000,00zł.
§ 8. Przez kwotę należności pieniężnej, o której mowa w § 7, rozumie się należność główną bez odsetek ustawowych. Organ właściwy do umarzania należności pieniężnej jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności, takich jak koszty wynikające z powstania zaległości, koszty dochodzenia roszczeń, bez względu na ich wysokość.
§ 9. 1. Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności składa się w jednostce, której przysługuje należność. Jednostka ta niezwłocznie kompletuje dokumenty niezbędne do rozpoznania wniosku i załatwia sprawę.
2. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności następuje w formie umowy (ugody) lub w przypadku stosowania ulgi z urzędu - jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XI/43/07 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Mały Płock oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Regina Boryszewska
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe