Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/247/10 Rady Gminy Kolno

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolno i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolno oraz jej jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należnościach - rozumie się przez to należność pieniężną (główną), wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia tej należności według stanu w chwili podejmowania decyzji,

2) uldze - rozumie się przez to umorzenie w całości lub części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

§ 3. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w art. 56 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

§ 4. 1. Należności pieniężne na wniosek dłużnika:

1) mogą być umarzane w całości lub części,

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone, jeżeli:

1) wystąpią uzasadnione względy społeczne i gospodarcze,

2) wystąpi uzasadniony interes społeczny gminy,

3) ściąganie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.

3. Udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1, następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem, a organem lub osobą uprawnioną wymieniona w § 7.

4. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1, następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 7.

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie ulgi składa dłużnik wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wskazywać wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek.

3. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 7 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Niniejsza uchwała ma również zastosowanie do ulg udzielanych w spłacie należności na rzecz przedsiębiorców, przy czym pomoc udzielana na jej podstawie w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, będzie pomocą de minimis, której udzielanie będzie następować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Dz. U. Unii Europejskiej Nr L 379 z dnia 28.12. 2006 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

§ 7. Do udzielania ulg uprawnieni są:

1) Wójt Gminy Kolno, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 10000 złotych,

2) Dyrektor, kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Kolno w odniesieniu do należności przypadającym tym jednostkom, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 1000 zł,

3) Wójt Gminy Kolno po zasięgnięciu opinii Rady Gminy, wówczas gdy należność przekracza kwotę określoną w pkt. 1.

§ 8. 1. Osoby uprawnione do udzielania ulg o których mowa w § 7 mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

2. W przypadku zawarcia umowy w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego w umowie.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi od pierwszej daty wymagalności zobowiązania.

§ 9. 1. Dyrektorzy (Kierownicy ) jednostek organizacyjnych Gminy Kolno przedstawiają Wójtowi Gminy Kolno sprawozdanie z zakresu udzielonych ulg w trybie określonym uchwałą zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 należy sporządzić według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do ostatniego dnia miesiąca lutego.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXX/214/06 Rady Gminy Kolno z dnia 26 października 2006 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kolno oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2006 r Nr 267, poz. 2658).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/247/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zał- sprawozdanie z udzielonych ulg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe