Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/190/10 Rady Gminy Krypno

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr. 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się aktualizację zadań inwestycyjnych w 2010r.zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13.182.627zł

2) Plan wydatków ogółem 14.717.433zł

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.534.806zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 925.104zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 440.686zł

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 169.016zł.

§ 8. Wprowadza się zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.365.790zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 556.430zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/190/10
Rady Gminy Krypno
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.docx

załączniki do uchwały z 20 08 2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe