Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/362/10 Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620 i Nr 123, poz.835) - Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszyć dochody o kwotę 132 365,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do Uchwały;

2) zwiększyć dochody o kwotę 311 693,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 307 764,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do Uchwały;

2) zwiększyć wydatki o kwotę 487 092,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 20 568 453,00 zł; z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 733 616,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1 834 837,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 25 795 105,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 228 010,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8 567 095,00 zł,

3) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 226 652,00 zł stanowią przychody pochodzące z:

a) wolnych środków w kwocie 1 388 868,00 zł,

b) kredytu w kwocie 3 837 784,00 zł.

4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 10 000,00 zł,

b) celowa w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

c) celowa w wysokości 205 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z realizacja programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/362/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2010 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/362/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2010 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/362/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/362/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/362/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/362/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok:

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe