Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 124 626 zł,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 136 846 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok

Klasyfikacja

Zmniejszenie dochodów

Zwiększenie dochodów

Objaśnienia paragrafów

Dział

Rozdział

§

600

60016

6330

283.482

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania: Remont i odbudowa drogi gminnej Nr 104821B Jezierzysk - Zdroje realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011".

700

70005

0770

200.000

Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

758

75801

2920

16.500

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy z tytułu dofinansowania remontów bieżących.

900

90095

2007

2.683.176

Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych z tytułu dofinansowania Projektu pn. "Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

2009

157.968

6207

2.491.245

6209

349.899

921

92109

0970

79.202

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej dotacji celowej udzielonej w 2009 r., przeznaczonej na dofinansowanie realizacji projektu "Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej".

OGÓŁEM

3.124.626

3.136.846

×

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 299 982 zł,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 312 202 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Klasyfikacja

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Dział

Rozdział

§

600

60016

6050

283.482

Zmniejszenie wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację zadania: Remont i odbudowa drogi gminnej Nr 104821B Jezierzysk - Zdroje realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011",

600

60095

6050

16.000

Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem studium wykonalności projektu: Cyfrowy Świat Puszczy Knyszyńskiej.

700

70005

6060

200.000

Zwiększenie wydatków dotyczących zakupu mieszkań w celu powiększenia zasobów komunalnych.

754

75412

4270

24.000

Zwiększenie wydatków w celu wymiany drzwi do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.

801

80101

4170

6.817

Zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2w Czarnej Białostockiej - zatrudnienie trenerów na boisku ORLIK.

4210

2.000

Zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej w celu zakupu koszy na śmieci na teren posesji szkoły.

4270

7.500

Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na zakup usług remontowych finansowanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

4270

7.500

Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na zakup usług remontowych finansowanych ze środków własnych gminy.

80101

4270

9.000

Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnejprzeznaczonych na zakup usług remontowych finansowanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

80101

4270

9.000

Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnejprzeznaczonych na zakup usług remontowych finansowanych ze środków własnych gminy.

80101

6050

6.000

Zwiększenie wydatków w związku z budową placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.

80103

3020

1.630

Zwiększenie funduszu płac w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej w związku z pobytem nauczyciela na urlopie zdrowotnym oraz zwiększeniem ilości godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

4010

22.300

4110

3.652

4120

603

80104

4210

3.000

Zwiększenie budżetu Przedszkola w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu łazienek.

921

92116

2480

4.700

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z działalnością ośrodka przedszkolnego.

926

92601

6050

5.000

Zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej skateparku.

OGÓŁEM

299.982

312.202

×

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)plan dochodów ogółem: 26 777 310 zł ,

2)plan wydatków ogółem: 36 334 783 zł .

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 557 473 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2008 r., którego trzecia transza zostanie uruchomiona w 2010 r. - w kwocie 274 198 zł ,

2)kredytu termomodernizacyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2010 r.- w kwocie

395 627 zł,

3)kredytu na zadania inwestycyjne zaciągniętego w 2009 r., którego druga transza została uruchomiona w 2010 r. w kwocie - 366 000 zł ,

4)planowanego do zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. - w kwocie 3 591 977 zł ,

5)planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - w kwocie 426 466 zł ,

6)planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie

1 677 729 zł ,

7)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 825 476 zł .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł ;

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 054 268 zł ;

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 171 453 zł ,

4)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 677 729 zł .

§ 6. W uchwale Nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XXXIII/259/10 z dnia 26 stycznia 2010 r., uchwałą Nr XXXIV/269/10 z dnia 9 marca 2010 r., uchwałą Nr XXXV/284/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr XXXVI/297/10 z dnia 25 maja 2010 r., uchwałą Nr XXXVII/301/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/303/10 z dnia 27 czerwca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik Nr 1 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)załącznik Nr 2 "Zadania inwestycyjne w 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3)załącznik Nr 3 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4)załącznik Nr 5 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5)załącznik Nr 6 "Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/306/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/306/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/306/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/306/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.xlsx

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2010 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/306/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.xlsx

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe