Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/224/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675 ) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 436.643zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 436.643zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 10.444zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 10.444zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r." na załącznik Nr 4 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r. "do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. " "Zadania inwestycyjne w 2010 r." na załącznik Nr 5 "Zadania inwestycyjne w 2010 r." do niejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Rady Miejskiej w Drohiczynie Nr XXVI/191/09 z dnia 29.12.2009r. dodaje się do § 7 pkt 4) o następującym brzmieniu: " 4) wyprzedzające finansowanie zadania ze środków PROW w kwocie - 1.314.040zł ".

§ 7. W uchwale Rady Miejskiej w Drohiczynie Nr XXVI/191/09 z dnia 29.12.2009r. § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie: " 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały za wyjątkiem punktu 4) ".

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 18.578.992zł

2. Wydatki ogółem - 21.283.562zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.704.570zł , ktory zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.873.665 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 823.465zł ,

3) wolnych środków w wysokości 7.440zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Jan Żeruń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/224/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r

dział

rozdział

§

zwiększenie dochodów

w tym :dochody z dotacji na zadania własne

zwiększenie wydatków

w tym :wydatki z dotacji na zadania własne

756

75615

0310

383.643

-

-

-

010

01005

2320

-

-

300.000

-

010

01095

4300

-

-

5.000

-

750

75023

3020

-

-

1.500

-

754

75412

3020

-

-

7.000

-

754

75421

6060

-

-

7.143

-

757

75702

8110

-

-

20.000

-

852

85295

3110

-

-

3.000

-

900

90003

4300

-

-

20.000

-

900

90004

4300

-

-

20.000

-

852

85295

2030

53.000

53.000

-

-

852

85295

3110

-

-

53.000

53.000

razem:

436.643

53.000

436.643

53.000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/224/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatów

Ogółem:

w tym wydatki z dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem:

w tym wydatki z dotacji na zasadzie porozumień

801

80104

4047

9.063

-

-

-

801

80104

4049

-

-

9.063

-

852

85295

4210

1.165

1.165

-

-

852

85295

4740

125

125

-

-

852

85295

4750

91

91

-

-

852

85295

4300

-

-

1.381

1.381

Razem:

-

-

10.444

1.381

10.444

1.381


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/224/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

1. do § 1

1) Zwiększono dochody w rozdziale 75615 o wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i przeznaczono : w rozdziale 01005 na dotację dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na zadanie: Wykonanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów wsi Łopusze, Klepacze, Smarklice w ramach realizacji projektu " Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu " Ostrożany I" w zakresie zagospodarowania poscaleniowego", w rozdziale 01095 na organizację wystawy zwierząt w Drohiczynie , w rozdziale 75023 na zakup wody pracownikom, w rozdziale 75412 na wpłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach, w rozdziale 75421 na zakup syreny elektronicznej w celu ostrzegania ludności ,w rozdziale 75702 na odsetki od kredytów i pożyczek, w rozdziale 85295 na wkład własny w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "( zasiłki celowe i zakup posiłków) , w rozdziale 90003 na zakup usług na oczyszczanie i w rozdziale 90004 na zakup usług na zieleń miejską (dochody i wydatki - Urząd Miejski - środki własne gminy za wyjątkiem rozdziału 85295 - MGOPS).

2) Na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-199/2010 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2010 r. i przeznaczono na świadczenia społeczne w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Urząd Miejski- środki dotacji na zadania własne) .

2. do § 2

1) Na podstawie Zarządzenia Kierownika MGOPS w Drohiczynie Nr 22/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r. w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, na zakup papieru ksero i na zakup toneru a zwiększono na zakup usług pozostałych - realizacja projektu " Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowo - socjoterapeutycznej działającej przy MGOPS Drohiczyn ( środki dotacji na zasadzie porozumień - MGOPS).

2) W rozdziale 80104 dokonano korekty klasyfikacji budżetowej ( paragraf) wydatków na projekt " Podlasiaki - przedszkolaki", tj. zmniejszono paragraf 4047( środki dotacji rozwojowej ) na paragraf 4049 ( środki własne gminy) w następujących szkołach realizujących projekt: a) w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono paragraf 4047 o kwotę 3.627zł a zwiększono paragraf 4049 o 3.627zł, b) w Szkole Podstawowej w Ostrożanach zmniejszono paragraf 4047 o kwotę 1.812zł a zwiększono paragraf 4049 o 1.812zł, c) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono paragraf 4047 o kwotę 1.812zł a zwiększono paragraf 4049 o 1.812zł, w Szkole Podstawowej w Śledzianowie zmniejszono paragraf 4047 o kwotę 1.812zł a zwiększono paragraf 4049 o 1.812zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/224/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/224/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe