Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/185/2010 Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIV/143/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2010 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.072 zł

- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 37.039 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.976 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65.943 zł

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się kwoty wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 13.280.503 zł;

w tym: dochody bieżące 12.067.451 zł

dochody majątkowe 1.213.052 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem 15.883.980 zł

w tym: wydatki bieżące 12.329.818 zł

wydatki majątkowe 3.554.162 zł

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.603.477 zł zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w wysokości 333.607 zł,

b) przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.269.870 zł,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 2.244.214 zł,

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.446.393 zł,

6) wydatki na zakup akcji 10.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

321 225,00

3 072,00

324 297,00

01095

Pozostała działalność

296 225,00

3 072,00

299 297,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0,00

3 072,00

3 072,00

Własne

0,00

3 072,00

3 072,00

600

Transport i łączność

356 500,00

- 33 967,00

322 533,00

60016

Drogi publiczne gminne

356 500,00

- 33 967,00

322 533,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

355 000,00

- 33 967,00

321 033,00

Własne

355 000,00

- 33 967,00

321 033,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

512 058,00

- 3 072,00

508 986,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

512 058,00

- 3 072,00

508 986,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

512 058,00

- 3 072,00

508 986,00

Własne

512 058,00

- 3 072,00

508 986,00

Razem:

13 314 470,00

- 33 967,00

13 280 503,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/185/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

600 399,00

10 000,00

610 399,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

296 174,00

10 000,00

306 174,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

0,00

10 000,00

10 000,00

Własne

0,00

10 000,00

10 000,00

600

Transport i łączność

2 539 355,00

- 62 871,00

2 476 484,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 098 828,00

- 62 871,00

1 035 957,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

710 000,00

- 62 871,00

647 129,00

Własne

710 000,00

- 62 871,00

647 129,00

750

Administracja publiczna

1 777 641,00

1 022,00

1 778 663,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 477 661,00

886,00

1 478 547,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

68 000,00

886,00

68 886,00

Własne

68 000,00

886,00

68 886,00

75095

Pozostała działalność

94 784,00

136,00

94 920,00

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

504,00

136,00

640,00

Własne

504,00

136,00

640,00

801

Oświata i wychowanie

5 348 642,00

2 010,00

5 350 652,00

80104

Przedszkola

3 216,00

2 010,00

5 226,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 216,00

2 010,00

5 226,00

Własne

3 216,00

2 010,00

5 226,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 270 390,00

15 872,00

1 286 262,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 030 390,00

15 872,00

1 046 262,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

512 058,00

- 3 072,00

508 986,00

Własne

512 058,00

- 3 072,00

508 986,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

343 332,00

18 944,00

362 276,00

Własne

343 332,00

18 944,00

362 276,00

Razem:

15 917 947,00

- 33 967,00

15 883 980,00

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/185/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2010-2012 w

L.p.

Program
Priorytet
Działanie

Nazwa Projektu

Całkowita wartość projektu

2010 r.
w tym:

dochody wł.
Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

2011 r.
w tym:

dochody wł.
Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

2012 r.
w tym:

dochody wł.
Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 u.f.p.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.

I Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

1.

RPO WP
Oś: VI
Działanie: 6.1

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie

4.002.500

2.500

2.000.000, w tym:
500.000
1.500.000

2.000.000, w tym:
500.000
1.500.000

Urząd Gminy Sztabin

2.

RPO WP
Oś: VI
Działania: 6.1

Budowa bloku żywieniowo - świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie

5.002.500

2.500

2.500.000 w tym:
625.000
1.875.000

2.500.000 w tym:
625.000
1.875.000

Urząd Gminy Sztabin

II Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

3.

PROW
OŚ: 4
Działanie: 4,1/413

Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga, Kamień, Krasnoborki I etap

97.079

97.079, w tym:
47.157
49.922

-

-

Urząd Gminy Sztabin

4.

PROW
OŚ: 3
Działanie: 322

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy

774.183

774.183, w tym:
315.119
459.064

-

-

Urząd Gminy Sztabin

5.

PROW
OŚ: 3
Działanie: 322

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo

199.925

-

199.925 w tym:
77.021
122.904

-

Urząd Gminy Sztabin

6.

PROW
OŚ: 4
Działanie: 4,1/413

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo

199.944

-

-

199.944 w tym:
85.615
114.329

Urząd Gminy Sztabin

III Rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

7.

RPO WP
Oś: V lub Oś. III Dział. 321

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej

1.127.994

564.044, w tym:
217.296
346.748

563.950, w tym:
217.260
346.690

-

Urząd Gminy Sztabin

Ogółem

11.404.125

1.440.306, w tym:
584.572
855.734

5.263.875, w tym:
1.419.281
3.844.594

4.699.944, w tym:
1.210.615
3.489.329

x

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/185/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Wydatki majątkowe na 2010 rok w zł.

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Zadania inwestycyjne

1.

600

60014

6300

Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na budowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa

2.000.906

1.440.527

-

1.440.527

-

-

Powiat Augustowski

2.

801

80195

6050

Budowa Sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo - świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie - studium wykonalności

9.005.000

5.000

5.000

-

-

-

Urząd Gminy Sztabin

3.

900

90001

6050

Nadzór inspektorski nad inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi

12.000

12.000

12.000

-

-

-

Urząd Gminy Sztabin

4.

900

90001

6057
6059

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji

1.127.994

564.044

-

217.296

-

346.748
środki UE

Urząd Gminy Sztabin

5.

921

92109

6057
6059

Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga, Kamień, Krasnoborki I etap

97.079

97.079

47.157

-

-

49.922
środki UE

Urząd Gminy Sztabin

6.

921

92109

6057
6059

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy

774.183

774.183

3.072

312.047

-

459.064
środki UE

Urząd Gminy Sztabin

7.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 102838B-ul.Sportowa w Sztabinie

647.129

647.129

26.096

300.000

321.033 dotacja b.p

-

Urząd Gminy Sztabin

8.

600

60016

6060

Zakup działki Nr 59/27 w Sztabinie w ramach projektowanej drogi gminnej

4.200

4.200

4.200

-

-

-

Urząd Gminy Sztabin

Zakup akcji

9.

010

01010

6010

Zakup akcji "Wodociągi Podlaskie" Spółka z o.o.

10.000

10.000

10.000

-

-

-

Urząd Gminy Sztabin

Ogółem

13.678.491

3.554.162

107.525

2.269.870

321.033

855.734

x


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/185/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w

L.p.


Klasyfikacja budżetowa

Podmiot dotowany

Kwota dotacji
celowej udzielanej na podstawie porozumienia między jst

Kwota dotacji podmiotowych

Kwota dotacji celowych na pomoc finansową

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

1.

Dział 750
Rozdział 75095
§ 2330

Województwo Podlaskie
"Pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz"

640

-

-

2.

Dział 921
Rozdział 92109
§ 2480

Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie

-

175.000

-

3.

Dział 921
Rozdział 92116
§ 2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie

-

240.000

-

4.

Dział 600
Rozdział 60014
§ 6300

Powiat Augustowski - budowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa

-

-

1.440.527

5.

Dział 801
Rozdział 80104
§ 2310

Urząd Miejski w Augustowie - dofinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Augustowie

5.226

-

-

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

6.

Dział 801
Rozdział 80101
§ 2590

Społeczno -Oświatowe Stowarzyszenie "Edukator" Oddz. W Jaminach
Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach

-

200.830

-

Razem

5.866

615.830

1.440.527


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/185/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Zmiany plany dochodów i wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 010

- zakupu akcji w spółce prawa handlowego pn. "Wodociągi Podlaskie", Spółka z o.o. w Zaściankach za kwotę 10.000 zł,

- zwiększenia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3.072 zł.

Dział 600

- zmniejszenia wartości zadania w postaci "Przebudowy drogi gminnej Nr 102838B - ul. Sportowa w Sztabinie" po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (zmniejszenie dofinansowania 33.967 zł, zmniejszenie wkładu własnego 28.904 zł) - wartość zadania wyniesie 647.129 zł.

Dział 750

- zwiększenia w wysokości 136 zł wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla samorządu województwa na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz,

- zwiększenia o 886 zł wydatków związanych z zakupem materiałów na potrzeby urzędu gminy.

Dział 801

- zwiększenie w wysokości 2.010 zł związane z pobytem dziecka w okresie październik-grudzień, w przedszkolu integracyjnym w Augustowie,

Dział 921

- zmiana planu dochodów i wydatków w kwocie 3.072 zł dotyczy zmniejszenia dotacji, a zwiększenia wkładu własnego w ramach "Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy",

- zwiększenie o 15.872 zł wartości zadania w postaci "Modernizacji budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga, Kamień, Krasnoborki" po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe