| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/230/10 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 68.000 zł, zwiększyć plan wydatków o kwotę - 877.944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 222.158 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 16.294.951 zł;

2) wydatki ogółem - 18.972.749 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie - 2.677.798 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytu w kwocie - 638.792 zł, pożyczką w kwocie 737.973 zł, pożyczką na prefinansowanie w kwocie - 1.163.447 zł. Na spłatę rat zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, zaciąga się kredyt w kwocie 137.586 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. - w kwocie 2.677.798 zł,

3) na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej - w kwocie 1.872.281 zł.

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na prefinansowanie - w kwocie 137.586 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Moczydłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/230/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 września 2010 r.

Dochody i wydatki.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/230/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 września 2010 r.

Tytuł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/230/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 września 2010 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. W dziale gospodarka nieruchomościami wpłynęły dochody w wysokości 27.000 zł za nabycie praw własności.

2. Wpłynęło o 6.600 zł podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz 1.500 zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

3. Zwiększa się dochody i wydatki dotyczące zwrotu zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.500 zł.

4. Wpłynęła kwota 30.400 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

5. W transporcie i łączności zwiększa się o 16.151 zł wydatki inwestycyjne, tym 15.700 zł na przebudowę drogi Pułazie Wojdyły i 451 zł na sporządzenie dokumentacji na budowę drogi Średnica Pawłowięta i zmniejsza się wydatki inwestycyjne łącznie o 180.758 zł, w tym 100.008 zł na budowę ciągów pieszych na ulicach: Piwnej i Mickiewicza, 10.680 zł na budowę ulicy Brzozowej w Szepietowie, 8.470 zł na przebudowę drogi Szymbory Andrzejewięta i 61.600 zł na budowę parkingu przy ulicy Głównej w Szepietowie. Zwiększa się także o 5.000 zł wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

6. Zwiększa się o 21.000 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie na warsztaty szkoleniowe dla członków orkiestry dętej i o 38.071 zł dotację celową na roboty uzupełniające przy remoncie budynku GOK w Szepietowie.

7. W rolnictwie i łowiectwie zwiększa się wydatki inwestycyjne o 909.952 zł na budowę kanalizacji w ulicach Szepietowa, w związku z przesunięciem robót z II etapu na na 2010 r. i 18.500 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Lipowej i Brzozowej w Szepietowie oraz 19.500 zł na remont kanału deszczowego na działkach gminnych w Szepietowie i Średnicy Pawłowiętach.

8. W administracji samorządowej zwiększa się zakupy inwestycyjne o 4.200 zł na zestaw komputerowy do obsługi kancelarii tajnej i 500 zł wydatki inwestycyjne na instalację linii zasilającej z agregatu w urzędzie miejskim.

9. Zmniejsza się o 12.928 zł wydatki na obsługę długu.

10. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki inwestycyjne o 8.785 zł na sporządzenie dokumentacji na budowę boiska w Wojnach Krupach i przenosi się kwotę 10.000 zł ze środków planowanych na dowóz uczniów do szkół na dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych.

11. W dziale ochrona zdrowia przenosi się wydatki w kwocie 11.250 zł z wydatków, które będą niewykorzystane na brakujące.

12. W edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększa się środki własne gminy o 2.771 zł na wyprawkę szkolną jako uzupełnianie dotacji na ten cel.

13. Planuje się wydatki na zakupy inwestycyjne w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego w kwocie 24.700 zł na wyposażenie (szafa chłodnicza, zlewo-stół, krzesła, agregat) w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/230/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 września 2010 r.

Zadania inwestycyjne na 2010 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/230/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 września 2010 r.

Przychody i rochody budżetu w 2010 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/230/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 września 2010 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/230/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 września 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »