Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 135/10 Wójta Gminy Białowieża z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146) oraz § 12 Uchwały Nr XXXI/160/09 Rady Gminy Białowieza z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy na 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.167,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.167,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać w planie wydatków przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 52.762,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 8.819.055,00 zł w tym majątkowe 1.395.927,00 zł.

2) Wydatki ogółem 11.250.828,00 zł w tym majątkowe 3.717.290,00 zł.

3) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.431.773,00 zł są:

a) kredyt lub pożyczka długoterminowa w kwocie 2.331.396,00 zł.

b) wolne środki z 2009 r. w kwocie 100.377,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Albert Waldemar Litwinowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/10
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/10
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe