Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/214/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XLV/214/10
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 września 2010 r.
Zalacznik1-3.PDF

Scan 35
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe