Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 7 lipca 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Białystok porozumienia międzygminnego powierzającego Miastu Białystok zadanie własne Gminy Zabłudów w zakresie odzysku i unieszkodliwania odpadów komunalnych

Tekst pierwotny

Gminą Miasta Białystok, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusza Truskolaskiego,

a

Gminą Zabłudów, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Zabłudów Jacka Waldemara Lulewicza, zwaną dalej Gminą,

w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej".

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz uchwał organów stanowiących Stron Porozumienia:

- Uchwała Nr LVII/733/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych z Gminami: Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Gródek, Michałowo, Zabłudów.

- Uchwała Nr XXXVI/271/10 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Białystok porozumienia międzygminnego powierzającego Miastu Białystok zadanie własne Gminy Zabłudów w zakresie odzysku i unieszkodliwania odpadów komunalnych.

Miasto oraz Gmina zawierają Porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powierzenie Miastu wykonywania zadań Gminy w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej", zwanego dalej Projektem oraz w oparciu o wojewódzki, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami poprzez:

1) zapewnienie i dostarczenie powstających na terenie Gminy odpadów komunalnych do odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach wytworzonych w ramach realizacji projektu,

2) integrację działań organizacyjnych władz samorządowych w obszarze gospodarki odpadami.

2. Gmina oświadcza, że powierza realizację zadania określonego w ust. 1, Miastu, a Miasto oświadcza, że przyjmuje powierzone jej zadanie publiczne do realizacji na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 2. 1. Miasto oświadcza, iż podejmie działania mające na celu pozyskanie wsparcia ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" na realizację projektu określonego w § 1.

2. W celu realizacji zadania objętego porozumieniem Miasto deklaruje budowę i uruchomienie w terminie do 31 grudnia 2015 r. wszystkich instalacji w ramach Projektu.

§ 3. Strony ustalają, iż z tytułu przyjmowania odpadów pochodzących z terenu Gminy stosowane będą ceny dla odpadów przyjmowanych z terenu Gminy Miasta Białystok, uwzględniające m. in. koszty budowy poniesione przez Miasto, eksploatacji i rekultywacji oraz inne przewidziane w art. 61 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), ustalane mocą uchwał Rady Miejskiej Białegostoku.

§ 4. 1. Gmina opiniuje w nieprzekraczalnym terminie 30 dni: projekty uchwał w sprawie ceny przyjmowanych odpadów, ustalane wedle zasad przewidzianych w § 3.

2. Nie przekazanie Miastu opinii Gminy w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wyrażenie opinii pozytywnej.

§ 5. Miasto zobowiązuje się do przyjmowania odpadów komunalnych od Gminy w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, począwszy od momentu przekazania do eksploatacji wszystkich instalacji wytworzonych w ramach Projektu.

§ 6. Gmina zobowiązuje się kierować ze swojego obszaru strumień odpadów komunalnych do instalacji wchodzących w skład Projektu, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przez cały okres trwania Porozumienia, począwszy od momentu przekazania do eksploatacji wszystkich instalacji wytworzonych w ramach projektu.

§ 7. Gmina zobowiązuje się do umieszczenia w gminnym planie gospodarki odpadami i regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz w innych dokumentach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w wydawanych zezwoleniach, zapisów wyznaczających instalacje wytworzone w ramach projektu jako jedyne miejsce unieszkodliwiania odpadów komunalnych, celem kierowania ich z terenu gminy do instalacji z chwilą przekazania ich do eksploatacji.

§ 8. Porozumienie zawiera się na okres 30 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku przekazania wszystkich instalacji do eksploatacji.

§ 9. 1. Strony zgodnie ustalają, iż Gmina jest uprawniona do wystąpienia z Porozumienia, nie wcześniej niż 10 lat od przekazania wszystkich instalacji do eksploatacji, za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie na podstawie uchwały zainteresowanego organu stanowiącego, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

2. Miasto zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu szkody powstałej na skutek wystąpienia Gminy przed upływem okresów o których mowa w § 8 i § 9 ust. 1 niniejszego Porozumienia na zasadach ogólnych wedle Kodeksu cywilnego.

§ 10. Strony zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością przy realizacji niniejszego porozumienia.

§ 11. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla Miasta.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 14. Gmina otrzymuje 2 egzemplarze Porozumienia, Miasto otrzymuje 6 egzemplarzy Porozumienia.

§ 15. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Miasto zobowiązuje się, a Gmina wyraża zgodę na oddanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszego Porozumienia.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Burmistrz


Jacek Waldemar Lulewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe