reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/419/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz.320 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/250/05 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 106 poz. 1276), wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 skreśla się ust. 2 w brzmieniu "Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, w której kształci się uczeń lub dyrektora placówki, w której uczeń realizuje odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki" ;

2. w § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "1) do 150% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 50% do 70% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej."

3. w § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "1) od 80% do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 70% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej."

4. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w danym roku szkolnym."

5. w § 14 ust.1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1) na wniosek osób wymienionych w § 7 ust. 1 i 3 niniejszego Regulaminu, złożony w ciągu 2 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia losowego lub z urzędu w tym samym terminie".

6. przyjmuje się wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr LIII/419/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2 września 2010 r.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

1) Dane wnioskodawcy:

-Nazwisko i imię

-

-Telefon kontaktowy:

-Wnioskodawcą jest:

-* rodzic ucznia (prawny opiekun), * pełnoletni uczeń, * dyrektor szkoły/kolegium/ośrodka

-

2) Wnioskuję o przyznanie w roku szkolnym …………/…………… - stypendium szkolnego - zasiłku szkolnego**

-L.p.

-Nazwisko i imię ucznia

-Data urodzenia

-Adres zamieszkania

-Nazwa i pieczęć szkoły / kolegium / ośrodka

-1.

-

-

-

-

-2.

-

-

-

-

-3.

-

-

-

-

-4.

-

-

-

-

-5.

-

-

-

-

-6.

-

-

-

-

3) Wnioskowana forma pomocy:

-1.

-Pokrycie całkowite / częściowe** kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych :................................................................................................................................................................podać proponowane miejsce i rodzaj zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia komputerowe , zajęcia sportowe, taneczne, muzyczne, recytatorskie, kółka zainteresowań

-2.

-Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym:..........................................................................................................................................podać proponowany rodzaj pomocy rzeczowej, np. zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych (w tym: atlasów, słowników, encyklopedii, edukacyjnych programów komputerowych), tornistra (plecaka), koszt abonamentu internetowego, zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego, wyjazd na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę

-3.

-Pokrycie całkowite / częściowe** kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):..........................................................................................................................................podać proponowany rodzaj kosztów, np. opłata za internat, imienny bilet miesięczny PKP i PKS, stancja na zawartą umowę

-4.

-Pokrycie całkowite / częściowe** kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):..........................................................................................................................................podać proponowany rodzaj kosztów, np. opłata za internat, imienny bilet miesięczny PKP i PKS, stancja na zawartą umowę

4) Złożenie wniosku uzasadnione jest trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z:

-*bezrobocia

-*niepełnosprawności

-*ciężkiej lub długotrwałej choroby

-*alkoholizmu

-*narkomanii

-*rodziny niepełnej

-*wielodzietności

-*braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

-*wystąpienie zdarzenia losowego

5) Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)/pełnoletniego ucznia/** o wysokości dochodów uzyskiwanych w rodzinie: Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, których dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku wynosiły:

-l.p.

-Nazwisko i imię

-Data urodzenia

-Stopień pokrewieństwa

-Miejsce pracy / nauki

-Nazwa otrzymywanego świadczenia i jego wysokość netto w zł.

-1.

-

-

-

-

-

-2.

-

-

-

-

-

-3.

-

-

-

-

-

-4.

-

-

-

-

-

-5.

-

-

-

-

-

-6.

-

-

-

-

-

-7.

-

-

-

-

-

-8.

-

-

-

-

-

-9.

-

-

-

-

-

-Dochód miesięczny uzyskiwany z hektarów przeliczeniowych: ilość ..................... ha x 207,00 zł =

-

-Łączny dochód netto całej rodziny

-

-Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi: Łączny dochód netto: .................................. zł : ilość osób w rodzinie ................ = ........................ zł na osobę

Uwaga: za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; b) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne; c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą wysokość uzyskiwanych dochodów, w szczególności:

- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

- dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku wychowawczego

- dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku rodzinnego

- dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

- dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

- dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego

- dokumenty potwierdzające pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego

- dokumenty potwierdzające otrzymanie dodatku z tytułu urodzenia dziecka

- zaświadczenie (decyzja) z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskanego dochodu netto (w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło)

- dokumenty potwierdzające otrzymywanie emerytury, renty inwalidzkiej, rodzinnej

- kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie (przekazy, przelewy pieniężne)

- kopia odpisu wyroku sądowego określającą kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

- zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy za dany rok

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

- zaświadczenie o uzyskiwaniu stypendiów innych niż o charakterze socjalnym otrzymywanych ze środków publicznych

- dokumenty potwierdzające uzyskiwanie świadczeń z powodu odbywania przez członka rodziny służby wojskowej lub zastępczej

- zaświadczenia (dokumenty) potwierdzające uzyskiwanie innych periodycznych dochodów przez członków rodziny, np.: dochody z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów, dodatku mieszkaniowego

- inne

Oświadczam, że uczeń/uczniowie otrzymuje/ą inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, tj.: ...................................................................................................w wysokości .................. zł miesięcznie.

6) Oświadczenia:

- Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

- Będąc wnioskodawcą zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ , który przyznał stypendium, tj. Burmistrza Sokółki o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. W przeciwnym przypadku nienależnie pobrane stypendium będzie podlegało ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zbiorze danych prowadzonych przez Urząd Miejski w Sokółce, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 278), w związku z ubieganiem się o udzielenie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego. **

- Po przedstawieniu przeze mnie do rozliczenia stypendium/zasiłku szkolnego odpowiednich rachunków (faktur) należność proszę przelewać na konto bankowe nr .........................................................................................

- _(miejscowość, data) (czytelny podpis wnioskodawcy)

- * należy wpisać znak X we właściwy kwadrat ** należy właściwe podkreślić

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama