reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/50/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 16 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Komunalnemu Biebrza

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Komunalnemu Biebrza, zwanych dalej "należnościami".

§ 2. 1. Należności mogą być umorzone w całości lub części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy:

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego,

2) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna kwota nie przekracza kwoty stanowiącej wysokości 6.000 zł,

3) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) nie można ustalić dłużnika,

6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

7) jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi,

8) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłuznika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny,

9) dotyczy odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej.

2. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt 1-7 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt 8 i 9 wyłącznie na wniosek dłużnika.

3. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.

4. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

5. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

§ 3. Należności mogą być, na wniosek dłużnika, odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, lub gdy jest to uzasadnione ważnym interesem publicznym. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Komunalnemu Biebrza, upoważniony jest Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Biebrza.

2. Umorzenie należności o wartości wyższej niż dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Zarządu Związku Komunalnego Biebrza.

3. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.

§ 5. 1. Na wniosek zobowiązanego, prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach określonych w § 2 ust.1 pkt 1, 6, 7, 9 właściwy organ może umorzyć należność w całości albo części lub zastosować ulgi przewidziane w § 3, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej,

2) stanowią pomoc de minimis, z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L Nr 379 z 28.12.2006).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej przekazuje wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy oświadczenie lub zaświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych z którymi związana jest udzielana pomoc de minimis.

3. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej oraz korzystający z takiej pomocy przedkładają oświadczenia, iż nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej".

§ 6. Umarzanie należności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 3 następuje w formie zawarcia umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/20/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Związkowi Komunalnemu Biebrza

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza


Andrzej Kurczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama